Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc
Thứ Năm, ngày 21/01/2016 - 06:18

(Toquoc)-Sáng 21/1, Đại hội 12 của Đảng khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

>>Hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên khai mạc
>>Đại hội Đảng XII định hình tương lai Việt Nam

Tham dự Đại hội XII có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên; trong đó đại biểu đương nhiên có 197 Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khoá XI; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 và đại biểu chỉ định là 13.

Phiên khai mạc còn có sự tham dự của các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức... cùng đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc - ảnh 1
Quang cảnh phiên khai mạc (ảnh: TTXVN)

Đại hội tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên khai mạc.

Trong Diễn văn khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Đại hội XII của Đảng là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương - Đổi mới", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn khai mạc (ảnh: TTXVN)

Tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý

Ngay sau Diễn văn khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo Tổng bí thư, Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế- xã hội đã được thảo luận, góp ý nghiêm túc tại đại hội đảng bộ các cấp và được công bố rộng rãi để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, lực lượng vũ trang…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Ban chấp hành TƯ đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng, bổ sung hoàn thiện để các văn kiện trình Đại hội thật sự là kết tinh ý chí, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và giúp Ban chấp hành TƯ khóa 12 nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo sau Đại hội.

Khẳng định việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 đã đạt được những thành quả quan trọng về kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại và hội nhập, tuy nhiên, Báo cáo cũng thừa nhận việc đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện, một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội chưa đạt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được. Nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Cùng đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi.

Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc - ảnh 3
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Báo cáo đưa ra một loạt định hướng lớn trong năm năm tới: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người; Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Báo cáo cũng dành khá nhiều thời lượng đề cập tới nội dung bảo vệ Tổ quốc; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

Liên quan đến nội dung xây dựng Đảng, báo cáo khẳng định tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Sáu nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ 12

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trình bày sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 12.

Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Tiếp đó, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. Đó là nhóm nhiệm vụ thứ ba.


Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc - ảnh 4
Các đại biểu dự Đại hội (ảnh: TTXVN)

Tiếp đó, nhiệm vụ thứ bốn khẳng định kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; thực hiện hiệu quả hội nhập trong điều kiện mới…

Thứ năm là nhiệm vụ thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội…

Và cuối cùng là nhiệm vụ phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc…

Chiều nay, các đại biểu làm việc tại đoàn.

Đại hội Đảng lần thứ 12 diễn ra từ ngày 20-28/1. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm năm diễn ra một lần.

Quyền của Đại hội là quyền cao nhất

Chia sẻ với báo giới xung quanh nội dung bầu cử bên lề phiên khai mạc, Bộ trưởng Thông tin- Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết: "Quy chế Đại hội thông qua tại phiên trù bị ghi rõ, những đồng chí là cấp ủy viên mà không được cấp ủy đó giới thiệu thì đồng chí đó không được ứng cử, không được nhận đề cử. Nhưng ra Đại hội thì Đại hội có quyền quyết định cao nhất. Đó chính là dân chủ nhưng vẫn thực hiện theo các quy định của Đảng, để bảo đảm dân chủ có tập trung và quyền của Đại hội là quyền cao nhất.

Như vậy là đảm bảo dân chủ nhất, chúng ta vừa có điều kiện thực hiện đầy đủ nhất quy chế của Đảng, quy định của Ban chấp hành Trung ương, điều lệ Đảng, Quy chế của Đại hội. Đó là quy định chung mà mọi đảng viên, đặc biệt các đảng viên TƯ phải chấp hành".

 

T.Nguyên

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm