Đổi mới chính trị, kinh tế đồng thời với phát triển văn hóa
Thứ Bảy, ngày 23/01/2016 - 06:44

(Toquoc)-Đây là nội dung được Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề cập trong phiên thảo luận về các văn kiện Đại hội 12.

>>Đại hội XII: Bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”
>>Hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên khai mạc
>>Đại hội Đảng XII định hình tương lai Việt Nam
>>Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc

>>Cấp bách đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế

Chiều 22/1, trong khuôn khổ phiên thảo luận về các văn kiện Đại hội 12, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã trình bày tham luận có chủ đề “Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam hiện nay”.

Đổi mới chính trị, kinh tế đồng thời với phát triển văn hóa - ảnh 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trình bày tham luận tại Đại hội (ảnh: T.Xuân)

Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, trong năm năm qua, sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam đạt được nhiều kết quả. Nhận thức về vị trí và vai trò của văn hóa được nâng lên trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Các thể chế văn hóa, chính sách văn hóa được hoàn thiện, hệ thống thiết chế văn hóa tăng cả về số lượng và từng bước được cải thiện chất lượng. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhân dân…

Vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế được chú trọng, kết hợp khai thác tiềm năng của văn hóa với phát triển kinh tế và du lịch. Đời sống văn hóa ở cơ sở có bước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa được chú trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Đội ngũ sáng tác, biểu diễn lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng cán bộ quản lý văn hóa ngày một trưởng thành…

“Những thành tựu trong xây dựng và phát triển văn hóa đã góp phần vào hoàn thiện con người Việt Nam, không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được tăng lên, tính năng động, tích cực của công dân được phát huy, sở trường và năng lực của cá nhân được khuyến khích. Nhiều chuẩn mực văn hóa truyền thống tiếp tục được duy trì, củng cố, các giá trị văn hóa, đạo đức mới được hình thành và phát huy tác dụng”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói.

Tuy nhiên do nhiều lý do khách quan và chủ quan, sự nghiệp phát triển văn hóa, con người trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, dân tộc, các bộ phận dân cư chậm được rút ngắn. Đời sống văn hóa tinh thần có nơi còn nghèo nàn, đơn điệu. Có nơi môi trường văn hóa còn biểu hiện thiếu lành mạnh, có những tội phạm xã hội có chiều hướng gia tăng. Chưa có những tác phẩm văn học đạt được giá trị cao, không ít tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường. Cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động văn hóa còn thiếu thốn hoặc chưa đồng bộ.

“Về con người, tuy đã đạt được những chỉ số đáng ghi nhận về phát triển con người (HDI) nói chung song việc phát triển con người toàn diện đức-trí-thể-mỹ còn nhiều hạn chế. Văn hóa học đường, văn hóa gia đình, văn hóa xã hội có những biểu hiện đáng lo ngại. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”, Bộ trưởng đưa ra nhận định.

Theo Bộ trưởng VHTTDL, trong thời gian tới, bối cảnh quốc tế được dự báo tiếp tục có những thay đổi lớn, diễn biến phức tạp khó lường, đưa tới nhiều cơ hội nhưng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi việc phát triển văn hóa, con người Việt Nam phải giải quyết tốt một loạt vấn đề.

Đó là cần phải xử lý mâu thuẫn giữa yêu cầu về mục tiêu nhân văn của văn hóa với những quy luật khắc nghiệt của kinh tế thị trường.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phân tích, văn hóa có tính độc lập về kinh tế nhưng văn hóa cũng không thể đứng trên kinh tế, đứng ngoài kinh tế. Hiện nay các quy luật kinh tế thị trường đang chi phối hoạt động, sản phẩm, dịch vụ văn hóa, đẩy nhanh khuynh hướng thương mại hóa văn hóa.

“Làm thế nào để xây dựng, phát triển con người, văn hóa Việt Nam một cách hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường mà vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ đầy khó khăn thách thức”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cùng đó phải giải quyết mâu thuẫn giữa đòi hỏi rất cao về mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam với nguồn lực đầu tư có hạn của Nhà nước. Trong khi đó, đời sống của người dân, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp, điều kiện xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật còn rất khó khăn.

Đồng thời xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát huy, giữ gìn và phát triển, để đảm bảo duy trì, bảo vệ được các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời xác lập, bổ sung những giá trị mới đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển của xã hội đương đại;

Việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, địa phương và nhân loại, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, để Việt Nam hội nhập quốc tế thành công cũng là một vấn đề cần giải quyết.

Ngoài ra còn phải đảm bảo sự phát triển hài hòa, đúng mức giữa văn hóa tinh hoa và văn hóa đại chúng, vừa góp phần phổ cập văn hoá phổ thông cho quảng đại quần chúng, nâng cao mặt bằng dân trí, tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ và tạo những bước ngoặt về tư duy, học thuật, tư tưởng, những thành tựu đỉnh cao của văn hóa nghệ thuật.

Để giải quyết các khó khăn thách thức nói trên, theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, trong thời gian tới, ngành VHTTDL sẽ chủ động thực hiện đồng bộ một loạt giải pháp. Trong đó chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò và vị trí của văn hóa, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh: “Văn hóa là một trong những trụ cột bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước”, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đổi mới chính trị, kinh tế đồng thời với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam;

Tiếp đó, người đứng đầu ngành VHTTDL cũng đề cập tới việc giữ vững vai trò của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Ba là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ văn hóa với nhiệm vụ chính trị trong cuộc đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống hiện nay; Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, mức đầu tư của nhà nước cho hoạt động văn hóa phải tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, thực hiện đa dạng hóa các hình thức về văn hóa đối ngoại, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc; Phát huy thế mạnh, hiệu quả của mô hình quản lý nhà nước đa ngành đa lĩnh vực.

“Đây là sự nghiệp khó khăn lâu dài, đòi hỏi kiên trì, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định./.

T.Nguyên

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm