Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XI
Thứ Tư, ngày 15/09/2010 - 14:56

(Toquoc)-Thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về việc Công bố và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Báo điện tử Tổ Quốc trân trọng chuyển đến Bạn đọc Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá  độ lên CNXH (Bổ sung phát triển năm 2011); Dự thảo Chiến lược Phát triển Kinh tế- xã hội 2011-2020.

Việc công bố và lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đất nước, góp phần làm cho các văn kiện trở thành sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Đây cũng là dịp để giúp các cấp ủy Đảng nắm được tư tưởng, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giưa Đảng và nhân dân , phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác xây dưng Đảng.

Thông qua việc nghiên cứu nội dung và góp ý vào văn kiện trình Đại hội Đảng XI để tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, xây dưng quyết tâm cao thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Cách mạng Việt nam trong giai đoạn tới.

Bạn đọc có thể góp ý kiến vào toàn bộ hoặc một số phần, một số vấn đề của các dự thảo văn kiện. Toàn bộ nội dung dự thảo văn kiện có thể xem tại đây.

Tất cả các ý kiến của Bạn đọc xin gửi theo link này: http://www.toquoc.gov.vn/Lienhe

Báo Điện tử Tổ Quốc sẽ tổng hợp và chuyển toàn bộ dung góp ý đến Ban Tuyên giáo Trung ương

Tổ Quốc

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại