Sáng nay, bế mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng
Thứ Năm, ngày 28/01/2016 - 06:43

(Toquoc)-Sáng nay (28/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp phiên bế mạc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên bế mạc.

Đến dự phiên bế mạc còn có sự tham dự của các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, thanh niên tiêu biểu... cùng đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ủy viên Đoàn Thư ký Trương Thị Mai đọc danh sách bổ sung các chính đảng, tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính đến trước phiên bế mạc, đã có 242 điện mừng. Đây là biểu hiện mối quan hệ chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Ông Đinh Thế Huynh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 đồng chí (180 chính thức, 20 dự khuyết).

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra ngày 27/1 đã thực hiện hiện quy ;trình bầu cử, thảo luận dân chủ thống nhất cao về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị (19 đồng chí) và tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ba đồng chí vào Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21đồng chí, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Sáng nay, bế mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng - ảnh 1
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội (ảnh: TTXVN)

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ra mắt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương phát biểu ý kiến.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhận thức đây là trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân, đất nước và cũng là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư nêu rõ: Những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đặc biệt trong đó có những đóng góp quan trọng của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI.

Tổng Bí thư khẳng định: “Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trân trọng những công lao đóng góp của các đồng chí và chân thành cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI về những đóng góp to lớn đó; mong muốn các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp cho Đảng, nhân dân, đất nước”.

“Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng”, Tổng Bí thư nói.

Tiếp đó, các Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội XII với tỷ lệ nhất trí 100%.

Sáng nay, bế mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng - ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn bế mạc (ảnh: TTXVN)

Đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

Ngay sau đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tổng Bí thư khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp sau hơn tám ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta; xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít thách thức.

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân - những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

I. Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị

1.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
2.Đồng chí Trần Đại Quang
3.Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân
4.Đồng chí Ngô Xuân Lịch
5.Đồng chí Tô Lâm
6.Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
7.Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân
8.Đồng chí Đinh Thế Huynh
9.Đồng chí Phạm Minh Chính
10.Đồng chí Tòng Thị Phóng
11.Đồng chí Vương Đình Huệ
12.Đồng chí Trần Quốc Vượng
13.Đồng chí Phạm Bình Minh
14.Đồng chí Trương Thị Mai
15.Đồng chí Trương Hòa Bình
16.Đồng chí Nguyễn Văn Bình
17.Đồng chí Võ Văn Thưởng
18.Đồng chí Đinh La Thăng
19.Đồng chí Hoàng Trung Hải

II. Danh sách Ban Bí thư

1.Đồng chí Lương Cường
2.Đồng chí Nguyễn Văn Nên
3.Đồng chí Nguyễn Hòa Bình

III. Danh sách Ủy ban Kiểm tra
1.Đồng chí Trần Quốc Vượng
2. Đồng chí Mai Trực
3.Đồng chí Nguyễn Đức Hải
4. Đồng chí Sa Như Hòa
5.Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài
6.Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn
7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân
8.Đồng chí Tô Quang Thu
9.Đồng chí Trần Cẩm Tú
10. Đồng chí Nguyễn Công Học
11. Đồng chí Võ Minh Khương
12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh
13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà
14. Đồng chí Hà Quốc Trị
15. Đồng chí Cao Văn Thống
16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng
17.Đồng chí Nghiêm Phú Cường
18.Đồng chí Nguyễn Thế Toàn
19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp
20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam
21. Đồng chí Trần Tiến Hưng


(tiếp tục cập nhật)

 

T.Nguyên

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm