• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thời sự 07/07/2017 11:27

(Tổ Quốc) -Ngày 23/6, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL.

Theo đó, Quyết định này được ban hành dựa trên căn cứ Luật Báo chí ngày 5/4/2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL.

 

 

 

Quyết định ban hành kèm theo Quy chế phát ngôn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của  Bộ VHTTDL. Quy chế bao gồm 5 chương, 16 điều, bao gồm: Quy định chung; Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Tiếp nhận, xử lý thông tin để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quyền và trách nhiệm của người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Tổ chức thực hiện.

Quy chế này quy định rõ: Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng; Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ; Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường; Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí; Quyền và trách nhiệm của người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.Quy chế lần này có nhiều điểm mới hơn so với Quy chế trước đây, trong đó, quy định rõ đối tượng áp dụng; người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, ngoài Bộ trưởng và Chánh Văn phòng Bộ được phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quy chế đã bổ sung trường hợp Người được Bộ trưởng ủy quyền thực hiện phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng Người phát ngôn trả lời và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.Theo Quy chế, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Bộ, về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, thông qua các hình thức: Hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí bằng cách cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTTDL hoặc trang thông tin chính thức của Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ. Ngoài ra, ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.Bên cạnh đó, Quy chế cũng nêu rõ các trường hợp đột xuất, bất thường mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Bộ VHTTDL có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí cũng như các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Luật Báo chí. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 16/6/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL./. Lâm Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ