Trưng bày 200 hiện vật, hình ảnh về “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến 1945-1954”
(Tổ Quốc) -Trưng bày chuyên đề “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)” đã khai mạc sáng 8/6 tại Hà Nội.
Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 - 15:20

Trưng bày giới thiệu đến công chúng gần 200 hình ảnh, hiện vật, hình ảnh, bản trích, bản viết về đóng góp của văn học nghệ thuật và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với sự nghiệp văn học nghệ thuật của dân tộc. Sự kiện do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Bảo tàng Văn học Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2018).

Trưng bày 200 hiện vật, hình ảnh về “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến 1945-1954”    - ảnh 1Triển lãm giới thiệu 200 hình ảnh, hiện vật về văn học nghệ thuật 

Trưng bày gồm 2 phần. Phần thứ nhất giới thiệu ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943), những nhận xét, đánh giá của học giả, nhà văn hóa, văn nghệ sỹ; một số văn kiện của Đảng nói về văn hóa văn nghệ.

Hiện vật tiêu biểu của phần này là Bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh soạn thảo được Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua tháng 2-1943 và được đăng toàn văn trên Tạp chí Tiên Phong số 1: Cơ quan vận động Văn hóa Mới thuộc Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam xuất bản, số 1 ra ngày 10-11-1945; Tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trang văn xuôi có ghi chép những suy nghĩ của Người về xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới; Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng...

Trưng bày 200 hiện vật, hình ảnh về “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến 1945-1954”    - ảnh 2Du khách tham quan triển lãm

Phần thứ hai, Văn học- Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954): “Đề cương về văn hoá Việt Nam” đã chắp cánh cho các hoạt động sáng tạo của các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ ngày càng phong phú và sắc bén, họ luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, phản ánh sắc sảo, sinh động đời sống thực tiễn đấu tranh của quân - dân, kịp thời động viên, cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua tăng gia sản xuất, giết giặc lập công, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Phần này gồm nhóm hiện vật là những kỷ vật của các văn nghệ sĩ; Sưu tập hiện vật về các tác phẩm văn học của nhiều tác giả (Tú Mỡ, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi…); Nhóm tranh cổ động và những bản nhạc thời kì kháng chiến...

Trưng bày 200 hiện vật, hình ảnh về “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến 1945-1954”    - ảnh 3Hình ảnh văn học nghệ thuật trong giai đoạn 1945-1954

Trưng bày sẽ giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị soi đường, tác dụng định hướng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”, cống hiến của các văn nghệ sĩ lớp đầu tiên đã tiếp nhận những nội dung, tư tưởng của Đề cương; qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Trưng bày dự kiến đến hết tháng 9 năm 2018./.

Tin, ảnh: Hồng Hà

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817