Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
Ngày 21/9, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Thứ Năm, ngày 22/09/2016 - 06:14
Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - ảnh 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nghe báo cáo của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về tình hình văn học, nghệ thuật từ năm 2010 đến nay.

Theo báo cáo của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, những năm qua, đại bộ phận văn nghệ sỹ đã phát huy tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc và nhân dân trong những năm kháng chiến trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay, phấn đấu cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, số lượng văn nghệ sỹ cả nước có trên 42.000 người, tập hợp ở 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 63 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.

Cũng trong báo cáo, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam kiến nghị một số vấn đề: kiến nghị với Đảng và Nhà nước chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan thực hiện tiến trình xây dựng cơ chế, chính sách đối với văn học nghệ thuật triển khai Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; kiến nghị Chính phủ giải quyết phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công nhân viên công tác trong các Hội Văn học nghệ thuật; cho phép Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam xây dựng Đề án thống nhất mô hình và kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của các Hội Văn học nghệ thuật từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố; đề nghị đưa cơ chế “Hỗ trợ sáng tạo văn học, nghệ thuật” đã được thực hiện từ năm 1999 đến nay thành chính sách thường xuyên để tạo điều kiện cho các Hội Văn học nghệ thuật có thể hoạt động ổn định phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đồng tình với những đánh giá về tình hình văn học, nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã nêu trong báo cáo và những ý kiến phát biểu trực tiếp tại buổi làm việc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Văn học, nghệ thuật là một bộ phận của văn hóa, có vai trò, tác dụng lớn đối với đời sống xã hội và đời sống tinh thần của con người. Vì vậy, văn học, nghệ thuật có ý nghĩa giáo dục to lớn, nhất là giáo dục tư tưởng và giáo dục thẩm mỹ. Văn học, nghệ thuật là sức mạnh, là vũ khí sắc bén, phương thức độc đáo của công tác tư tưởng trong việc xây dựng tình cảm, nếp nghĩ, nếp sống của con người… Bằng những hoạt động nghệ thuật phong phú, đội ngũ văn nghệ sĩ mà Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam với chức năng là cơ quan đầu mối, phối hợp hoạt động của mặt trận văn nghệ đã có những đóng góp đáng kể vào những thành quả quan trọng của đất nước. Lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã có những đổi mới và tiến bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Bên cạnh những thành công đã đạt được của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thời gian qua còn có những việc cần khắc phục. Cụ thể, còn ít những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động, sâu sắc hiện thực đất nước trong thời kỳ lịch sử trước đây và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Nhìn chung công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn thụ động, thiếu tính chiến đấu, tính định hướng. Quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chưa cao; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ ở Liên hiệp hội và các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương còn nhiều bất cập. Một số văn nghệ sĩ chưa nêu cao trách nhiệm công dân, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; ít bám sâu, bám chắc vào thực tế đời sống xã hội, nhất là những địa bàn, những lĩnh vực mũi nhọn, vùng biên cương, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc để phản ánh và khám phá hiện thực.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai tốt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; đặt nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách.

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - ảnh 2

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Quyết định chỉ định Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò đầu mối của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước, tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện các quy định về hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương.

Đảng đoàn Liên hiệp cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách cán bộ (Quy định 284-QĐ/TW, Luật Cán bộ công chức…) về chế độ phụ cấp cho cán bộ, nhân viên công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp thuộc khối Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Hiện nay, trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, văn học, nghệ thuật, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đang tìm mọi cách để chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ, lôi kéo một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đi ngược lại con đường cách mạng; thậm chí thành lập một số tổ chức, hội đoàn bất hợp pháp, gây lo lắng, bức xúc trong giới văn nghệ sĩ và cả xã hội. Vì vậy, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần nhận rõ nguy cơ này để vừa xây dựng tổ chức vững mạnh, vừa quan tâm giáo dục hội viên và toàn thể văn nghệ sĩ nhằm trau dồi bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả chống lại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tài.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định chỉ định Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 14 thành viên./.

 Nguồn: dangcongsan.vn

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm