• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khai mạc Lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2016

01/12/2016 16:33

(Cinet)- Trong 02 ngày 01 và 02/12/2016, tại Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2016.

(Cinet)- Trong 02 ngày 01 và 02/12/2016, tại Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2016.Tới dự Lớp tập huấn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải; đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ; cùng các Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Lớp học.

Phát biểu khai mạc Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong 3 khâu quan trọng đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình kế hoạch để triển khai công tác cải cách hành chính từ Trung ương đến cơ sở. Cải cách hành chính là công tác cốt lõi để xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ và là nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định công tác cải cách hành chính là một trong nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ, của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm hướng đến phục vụ tốt nhất cho nhân dân, doanh nghiệp và xã hội.Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính của Bộ đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể và đáng khích lệ: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch liên tục được hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, Ngành; Bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục được kiện toàn, phù hợp với các nhiệm vụ chuyên ngành, không bị chồng chéo.Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn được tinh gọn, cụ thể hơn trong công việc được giao; cải cách tài chính công đã được thực hiện đồng bộ, đẩy mạnh phân cấp quản lý về tài chính; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp... đã góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển ngành; việc công khai các dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giải đáp tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai trong thực tiễn. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cơ bản đã thực hiện áp dụng dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ đảm bảo được cung cấp ở mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng cũng cho rằng, công tác cải cách hành chính của Bộ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, quy mô đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và mục tiêu chung mà Nghị quyết số 30c/NQ-CP đặt ra như: Cải cách thể chế còn chậm; chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện và bất cập khi triển khai vào thực tiễn; ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức chưa nghiêm; tác phong, phương thức làm việc chưa chủ động, ít sáng tạo... Thứ trưởng khẳng định, để thực hiện hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2017, đề nghị các đơn vị cần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức trong ngành về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của công chức chuyên trách công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xác định vị trí việc làm, cải cách chế độ công vụ, công chức, đánh giá kết quả làm việc của công chức nhằm xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững.Thứ trưởng mong rằng, với những báo cáo chuyên đề về thực tiễn công tác cải cách hành chính được các chuyên gia trong và ngoài nước phổ biến tại Lớp tập huấn, sẽ cung cấp cho công chức chuyên trách cải cách hành chính của các đơn bị kinh nghiệm, giải pháp để tham mưu Lãnh đạo cơ quan đơn vị triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.Trong 02 buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung liên quan đến giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành việc thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố: Trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; xây dựng báo cáo, thông tin kịp thời, chính xác và công khai; thực hiện đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính; gắn thực hiện cải cách hành chính với công tác bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.Minh Ước
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ