Phát triển kinh tế du lịch gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh ở tỉnh Khánh Hòa
Thứ Tư, ngày 25/05/2016 - 22:09

(Tổ Quốc)- Phát triển KTDL gắn với tăng cường QP, AN ở Khánh Hòa là vấn đề vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách

Là dải đất phía Nam Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển kinh tế du lịch (KTDL); đồng thời, có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh (QP, AN) đối với Quân khu 5 và cả nước. Vì vậy, đẩy mạnh phát triển KTDL gắn với tăng cường QP, AN ở tỉnh Khánh Hòa là vấn đề vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Những năm qua, KTDL của tỉnh đã có sự phát triển vượt bậc, chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong GDP và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2015, mặc dù kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng các hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao doanh thu du lịch toàn tỉnh lên 6.913,29 tỷ đồng, tăng 15,25 % so với năm 2014; khách lưu trú đạt 4.030,7 nghìn lượt người, trong đó có 950,45 nghìn lượt khách quốc tế với 2.900,85 nghìn ngày khách quốc tế, tăng lần lượt là 14,32% và 15,77%[1]...

Phát triển kinh tế du lịch gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh ở tỉnh Khánh Hòa - ảnh 1

Phát triển kinh tế du lịch gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh ở tỉnh Khánh Hòa là việc cấp thiết (Nguồn: Zing.vn)

Trong quá trình phát triển KTDL, Khánh Hòa luôn nhận thức sâu sắc mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn; mà theo đó, phát triển KTDL trực tiếp góp phần tạo ra nguồn lực vật chất, kỹ thuật cho tăng cường QP, AN và xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc; mặt khác, QP, AN được tăng cường sẽ tạo môi trường thuận lợi để KTDL trên địa bàn phát triển bền vững.

Tuy nhiên, quá trình phát triển KTDL gắn với tăng cường QP, AN ở Khánh Hòa thời gian qua cũng còn nhiều vấn đề bất cập cần được tiếp tục giải quyết, như: công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có nơi chưa theo hướng lưỡng dụng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển KTDL gắn với tăng cường QP, AN ở địa phương; việc phối hợp triển khai Đề án An ninh du lịch giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ; nhiều đối tượng nước ngoài lợi dụng danh nghĩa du lịch để thực hiện các hoạt động thu thập tình báo, móc nối gây cơ sở, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tình trạng người nước ngoài du lịch tại Khánh Hòa hoạt động sai mục đích nhập cảnh, vi phạm quy chế quản lý tạm trú và các vi phạm pháp luật khác diễn ra khá phổ biến v.v. Vì thế, để đẩy mạnh sự gắn kết phát triển KTDL với tăng cường QP, AN trên địa bàn Tỉnh hiện nay, theo chúng tôi, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và nhân dân địa phương về gắn phát triển KTDL với tăng cường QP, AN.

Đây là giải pháp mang tính cơ sở, nền tảng nên cần được tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình phát triển KTDL của Tỉnh. Trong quá trình  thực hiện, cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sát với đặc điểm từng đối tượng, từng địa bàn. Công tác giáo dục QP, AN cho cán bộ, nhân viên và người lao động có liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch cần được tiến hành một cách sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của họ đối với chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - xã  hội nói chung, KTDL nói riêng với tăng cường QP, AN ở địa phương, góp phần xây dựng thế trận QP, AN của Tỉnh ngày càng vững mạnh.

Thứ hai, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KTDL gắn với tăng cường QP, AN ở tỉnh Khánh Hòa.

Đây là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa cấp bách và lâu dài đối với quá trình phát triển KTDL gắn với tăng cường QP, AN ở địa phương. Cần thực hiện lưỡng dụng hóa ngay từ khâu lập quy hoạch, kế hoạch phát triển KTDL. Trong quy hoạch, kế hoạch phát triển KTDL cần thể hiện rõ sự gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với QP, AN và QP, AN với kinh tế. Chẳng hạn: phải xác định rõ nơi nào cần đưa dân ra sinh sống để khai thác tiềm năng du lịch; vùng nào không được kinh doanh du lịch; chiều cao của các công trình du lịch có tính đến tầm bắn của hệ thống phòng không v.v. Muốn vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với cơ quan Quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng Tỉnh trong việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển KTDL. Đồng thời, cần tăng cường công tác quản lý, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển KTDL ở địa phương.

Phát triển kinh tế du lịch gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh ở tỉnh Khánh Hòa - ảnh 2

Khánh Hòa có vị trí hết sức quan trọng về QP, AN và cũng rất thuận lợi cho việc phát triển KTDL

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý đối với quá trình phát triển KTDL gắn với tăng cường QP, AN ở tỉnh Khánh Hòa

Phát triển KTDL và tăng cường QP, AN là hai lĩnh vực hoạt động theo những quy luật riêng, nhưng giữa chúng có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau: cái này là điều kiện tồn tại, phát triển của cái kia và ngược lại. Mối quan hệ đó là khách quan và được thực hiện thông qua hoạt động chủ quan của con người. Do đó, để đẩy mạnh sự gắn kết giữa hai lĩnh vực theo hướng phát huy những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực giữa chúng thì nhất thiết phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách để điều chỉnh hành vi của các chủ thể trong mỗi lĩnh vực; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý bảo đảm cho sự gắn kết giữa hai lĩnh vực được thực hiện một cách khoa học, hợp lý. Nếu thiếu cơ chế, chính sách bảo đảm cho sự gắn kết giữa chúng, sẽ không tránh khỏi tình trạng quá nhấn mạnh mặt này, xem nhẹ mặt kia, hoặc tách rời, không gắn kết hai lĩnh vực đó và hệ quả có thể dẫn đến những thiệt hại về kinh tế hoặc làm phương hại đến sức mạnh QP, AN ở địa phương. Trong những năm qua, Khánh Hòa đã xây dựng được một số cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế nói chung, KTDL nói riêng với tăng cường QP, AN ở địa phương. Tuy nhiên, do thực tiễn luôn vận động phát triển và không phải mọi cơ chế, chính sách đều là bất biến. Do vậy, cần tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển KTDL gắn với tăng cường QP, AN ở địa phương.

Phát triển KTDL ở tỉnh Khánh Hòa đòi hỏi phải phát triển đồng bộ các yếu tố, như: vốn, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực du lịch... Trong đó, nguồn nhân lực du lịch là nhân tố suy cho cùng quyết định tới sự phát triển của KTDL; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ QP, AN ở địa phương. Trong thời gian qua, việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục - đào tạo đã dẫn tới nguồn nhân lực trong tất cả các ngành kinh tế - xã hội ở tỉnh Khánh Hòa được nâng lên một bước. Sự gia tăng về số lượng và những chuyển biến tích cực về chất lượng của lực lượng lao động du lịch ở Khánh Hòa không những trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác các lợi thế, tiềm năng du lịch mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh. Người lao động trong ngành du lịch được đào tạo thành thạo về kỹ năng nghề nghiệp; có phẩm chất đạo đức tốt và được chú trọng giáo dục, bồi dưỡng về kiến thức QP, AN. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao hơn đối với nguồn nhân lực du lịch ở Khánh Hòa. Để đứng vững trong cạnh tranh, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh những sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, dựa trên tiềm năng, lợi thế về du lịch biển, đảo của địa phương. Muốn làm được điều đó, nhất thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Điều này cho phép khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong phát triển KTDL; đồng thời, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Tỉnh.

Thứ năm, phát huy vai trò của lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho KTDL phát triển

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay, ngoài lực lượng bộ đội địa phương còn có các đơn vị chủ lực thuộc Quân khu 5 và các quân, binh chủng, như: Phòng không - Không quân, Thông tin, Hải quân... Việc phát huy vai trò của lực lượng bộ đội chủ lực trên địa bàn tham gia giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho KTDL phát triển là điều hết sức cần thiết. Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế của ta để tiến hành các hoạt động chống phá, hòng gây mất ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để phát huy tốt vai trò của mình, các đơn vị cần chủ động điều chỉnh, bổ sung các phương án và kế hoạch phòng thủ địa bàn phù hợp với sự phát triển KTDL ở địa phương. Cùng với đó, cần thường xuyên rà soát, hoàn thiện kịp thời các kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối đơn vị và địa bàn nơi đóng quân, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện tốt công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương theo Nghị định 77/2010/NĐ - CP của Chính phủ; có phương án phối hợp đấu tranh có hiệu quả, không để hình thành “điểm nóng” gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện đồng bộ những giải pháp trên sẽ đạt được mục tiêu: vừa đẩy mạnh KTDL phát triển, vừa tăng cường được QP, AN trên địa bàn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Trung tá, ThS Nguyễn Anh Tuấn
Đại úy, CN Chu Thế Tài
Trường Đại học Thông tin liên lạc[1] Cục Thống kê Khánh Hòa: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2015, Khánh Hòa, ngày 25/12/2016, tr.6.

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm