Công khai tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp
Thứ Năm, ngày 08/10/2015 - 00:17

(Toquoc)-Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.

Đáng chú ý, Nghị định quy định,Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện việc giám sát, công khai tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp.

Cụ thể, nội dung giám sát được nghị định đề cập tới là việc bảo toàn và phát triển vốn tại các đơn vị có vốn Nhà nước. Với các dự án đầu tư, phía cơ quan chức năng sẽ giám sát nguồn vốn huy động, tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân.

Ngoài ra, nội dung giám sát được nghị định cho biết sẽ bao gồm hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp trong đó bao gồm cả tài chính công ty con, công ty liên kết thông qua danh mục đầu tư của công ty mẹ.

Nghị định cũng yêu cầu Bộ Tài chính phải lập kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, công bố trước ngày 31/1 hàng năm

Bộ Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp đã được công bố. Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp thực hiện bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung việc giám sát trước và giám sát sau.

Các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp được đưa ra bao gồm: doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, nợ phải trả quá hạn, tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích,... Các tiêu chí trên có thể xem xét một số yếu tố loại trừ như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, do Nhà nước điều chỉnh giá, do đầu tư mở rộng sản xuất...

Công khai tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp  - ảnh 1
Bộ Tài chính sẽ chủ trì thực hiện việc giám sát, công khai tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào các doanh nghiệp

Theo quy định, trường hợp phát hiện vi phạm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về phạm vi đầu tư vốn, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghị định mới cũng quy định, việc công khai sẽ được thực hiện định kỳ theo báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm đã được kiểm toán. Bộ Tài chính sẽ thực hiện công khai báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp chậm nhất vào 30/10 năm tiếp theo.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu mở chuyên mục trên cổng thông tin điện tử để tiếp nhận và công khai các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Những nội dung này theo nghị định sẽ được thực hiện từ năm tài chính 2016.

Việc giám sát giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định về vi phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

Đồng thời, giúp nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp./.

M.Đức

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm