Bổ sung chính sách đặc thù đảm bảo phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn Bổ sung chính sách đặc thù đảm bảo phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
(Tổ Quốc) -Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung một số chính sách đặc thù về du lịch được quy định tại khoản 2,3 và 4 Điều 5 dự thảo Luật, đồng thời chỉnh lý dự thảo Luật nhằm...
TIN MỚI NHẤT
Có thể sẽ tăng thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông Có thể sẽ tăng thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông
(Tổ Quốc) - Tới đây, sau khi Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua, hai mặt hàng là dung dịch hydro-choloro-flouro-carbon (HCFC) và túi ni lông sẽ phải điều chỉnh thuế
Bổ sung chính sách đặc thù đảm bảo phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn Bổ sung chính sách đặc thù đảm bảo phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
(Tổ Quốc) -Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung một số chính sách đặc thù về du lịch được quy định tại khoản 2,3 và 4 Điều 5 dự thảo Luật, đồng thời chỉnh lý dự thảo Luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ...