THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ
(Tổ Quốc) - 
Thứ Ba, ngày 21/03/2017 - 14:53

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức đăng ký mua

1. Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Địa chỉ: Tầng 8, Số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: : (04) 3772 4466             Fax: (04) 3772 4460/61

Website:  www.pti.com.vn

Vốn điều lệ: 800.395.709.000 đồng.

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 80.395.709 cổ phần.

2.Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

ü    Kinh doanh bảo hiểm gốc:

-            Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người;

-            Bảo hiểm tài sản kỹ thuật;

-            Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không;

-            Bảo hiểm trách nhiệm chung;

-            Bảo hiểm xe cơ giới;

-            Bảo hiểm cháy, nổ;

-            Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

-            Bảo hiểm vệ tinh;

-            Bảo hiểm hàng không;

-            Bảo hiểm tàu.

ü    Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

ü    Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.                                                                    

ü    Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau:

-            Mua trái phiếu chính phủ;

-            Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;

-            Kinh doanh bất động sản;

-            Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;

-            Ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư;

-            Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

-            Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 - 2016.

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2016

Năm 2015

1

Vốn điều lệ

Trđ

803.957

803.957

2

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trđ

803.957

803.957

3

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh Bảo hiểm

Trđ

2.542.387

1.892.918

4

Doanh thu kinh doanh bất động sản

Trđ

4.967

172.314

5

Doanh thu từ hoạt động tài chính

Trđ

152.380

149.992

6

Thu nhập khác

Trđ

953

751

7

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Trđ

2.049.383

1.495.709

8

Chi phí hoạt động tài chính

Trđ

37.271

64.395

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Trđ

480.378

391.748

10

Chi phí khác

Trđ

1.926

1.755

11

Tổng lợi nhuận trước thuế

Trđ

129.629

198.420

12

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN

Trđ

104.319

156.816

2.3 Kế hoạch kinh doanh.

TT

Nội dung

Đơn vị

Năm 2017

1

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Trđ

3.457.550

 

-BH gốc

Trđ

3.320.000

 

-Nhận tái bảo hiểm

Trđ

137.550

2

Lợi nhuận từ đầu tư và HĐ khác

Trđ

186.000

3

Tổng chi phí

Trđ

3.452.550

4

Lợi nhuận trước thuế

Trđ

191.000

5

Lợi nhuận trước thuế

Trđ

152.800

6

Tỷ lệ cổ tức

 

12%

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Đường sắt Hà Nội.

III. Mối quan hệ giữa tổ chức đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần.

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: không có.

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức và người có liên quan:

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức: 484.000 cổ phần, tương đương 40% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức: Không có.

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức: 484.000 cổ phần, tương đương 40% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành;

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức: Không có.

VII. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn chủ sở hữu.

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu: Đầu tư tài chính.

 

 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Đã ký

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại