• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Lâm Đồng: Nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 22/02/2019 07:10

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 862/UBND-VX2 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"(TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Lâm Đồng: Nâng cao chất lượng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Lâm Đồng)

Theo đó, để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Phong trào TDĐKXDĐSVH; tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp các ngành, đoàn thể, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với Phong trào.

Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban chỉ đạo các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giữa Mặt Trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội.

Ngoài ra, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa một cách thực chất, bền vững; tăng cường bố trí nguồn lực của nhà nước, đảm bảo mức kinh phí cho các nội dung hoạt động của Phong trào; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Phong trào theo quy định.

Theo báo cáo, trong năm 2018, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, nên số lượng và chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên.

Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 266.480/301.105 hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" (đạt 88,5%); 1.435/1.541 thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận "Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa" (đạt 93,1%); 117/147 xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới " và "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" (79,6%); 1.513/1.609 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt danh hiệu văn hóa (94%); 136/147 xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá, 1.280/1.541 thôn, buôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH ở một số địa phương trên địa bàn vẫn còn thiên về bề nổi; công tác biểu dương, khen thưởng một số danh hiệu trong Phong trào chưa kịp thời, chưa khích lệ được Phong trào; một số nội dung Phong trào chưa các địa phương chú trọng, nên ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả Phong trào trên địa bàn tỉnh.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ