• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

Văn hoá 10/09/2020 09:31

(Tổ Quốc) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: danviet.vn)

Sau khi Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 12/11/2010 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi được ban hành, nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa quan trọng của việc đấu tranh chống xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, triển khai các kế hoạch nhằm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) về "chống sự xâm nhập của các sản phẩn văn hóa phẩm độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội" trên toàn đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) "về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đồng thời, ngay sau khi Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững được ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt một số nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 12/11/2010 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi; hướng dẫn các huyện, thành phố tích cực tham mưu huyện (thành) ủy, HĐND, UBND cũng triển khai thực hiện cụ thể tại địa phương.

Về công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 46-CT/TW: Tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt, tuyên truyền qua hội nghị chi bộ, cơ quan, đơn vị và thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan những nội dung trong Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch 04-KH/TU của tỉnh Quảng Ngãi; Đồng thời, tuyên truyền đến nhân dân và thế hệ trẻ, các em học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên nhận thức được sự tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội trong đời sống và sinh hoạt.

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW và Kế hoạch số 04-KH/TU, trong những năm qua, Sở VHTTDL đã ban hành, xây dựng nhiều văn bản triển khai thực hiện gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về ngăn chặn, phê phán, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Các ngành chức năng duy trì, phối hợp tiến hành công tác kiểm tra, chấn chỉnh các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa phẩm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền trực quan cổ động trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn với tuyên truyền, giáo dục về văn hóa, con người để xây dựng con người Quảng Ngãi có thế giới quan khoa học, hướng tới chân – thiện – mỹ.

Đồng thời, tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về: xây dựng văn hóa gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân; công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa của địa phương, hợp tác xúc tiến đầu tư về văn hóa trên dịa bàn…

Trong những năm qua, Sở VHTTDL phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát 248 chuyên mục "Văn hóa Quảng Ngãi" trên kênh Truyền hình PTQ và phát trên chuyên mục phát thanh với nội dung về văn hóa, con người Quảng Ngãi gần 1.610 tin, bài, phóng sự trong các chương trình thời sự, chương trình, chuyên mục, tạp chí trên kênh truyền hình có nội dung t uyên truyền và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; gần 120 lượt giới thiệu nội dung văn bản  luật, cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa, con người trong các chuyên mục "Tìm hiểu pháp luật", "Tiếp chuyện bạn nghe đài", "Hộp thư truyền hình", "Pháp luật và đời sống" trên 02 kênh phát thanh và truyền hình…

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố đã tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành các văn bản phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ và hoạt động văn hóa trên địa bàn như quyết định thành lập đội kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa và thông tin, phối kết hợp với Công an các huyện xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời thường xuyên duy trì công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở hoạt động kinh doanh văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn; Phòng Văn hóa – Thông tin tích cực đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn thông tin tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử, các trạm truyền thanh xã, thị trấn. Cùng với các hoạt động thanh tra, kiểm tra thì phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được các cấp, các ngành triển khai tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, từ đó khơi dậy tinh thần tự giác của mỗi người dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ hát với nhau,… từ đó đã dấy lên phong trào văn nghệ - thể thao lành mạnh trong nhân dân.

Hoạt động thư viện thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động, giới thiệu các đầu sách mới phục vụ cho độc giả, nhất là các độc giả thanh, thiếu nhi. Trong những năm qua, hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển, ngoài thư viện tỉnh và 13 thư viện huyện, thành phố, còn có 199 thư viện trường phổ thông trung học, trường trung học cơ sở, trường tiểu học; 04 thư viện Trường Đại học, Cao đằng, Trung học chuyên nghiệp; 350 tủ sách pháp luật, 155 tủ sách ở các điểm Bưu điện văn hóa xã, 57 tủ sách chuyên ngành và các tủ sách ở đơn vị lực lượng vũ trang được xây dựng và hoạt động hiệu quả…

Nhìn chung, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 04 – KH/TU ngày 12/11/2010 của tỉnh ủy Quảng Ngãi, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên, quan tâm đến các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thực hiện bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được nâng cao, tích cực tham gia các phong trào tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời vận động người thân nâng cao ý thức tự giác tẩy chay, loại bỏ các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại. Trách nhiệm quản lý ngành cũng như của từng đơn vị được tăng cường, góp phần tích cực trong việc đấu tranh phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ