×

Khai thác mối tương quan văn hóa và du lịch

Tổ Quốc Media 08/05/2019 11:51

(Tổ quốc) - Văn hóa là nền tảng cho du lịch khai thác, phát triển, nhưng văn hóa cũng phải dựa vào du lịch để quảng bá. Đó là mối tương quan cơ bản và chặt chẽ, không thể tách rời, nhưng việc sử dụng, khai thác hiệu quả mối tương quan này như thế nào là điều cần quan tâm, nhằm đạt tới mục đích chung là sự phát triển của xã hội.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm