Chia sẻ
(Tổ Quốc) - 6 tháng đầu năm 2022, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy.
Những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 1.

 

Xuân Trường
Thu Mai