• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp về một số nội dung liên quan đến công tác bảo tồn di sản

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 333/BDN ngày 22/9/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ chống xuống cấp, bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp tại huyện Tháp Mười; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho tỉnh Đồng Tháp tham gia cùng tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang lập hồ sơ Di tích văn hóa Óc Eo trình UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 4453/BVHTTDL-VP ngày 29/11/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV, như sau:

1. Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ chống xuống cấp, bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thông qua Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp gửi Bộ Tài chính hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 10 di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với số kinh phí là 4,5 tỷ đồng.

Ngày 15/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội dung hỗ trợ các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Trong giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở kinh phí được cấp và các quy định của pháp luật, đề xuất của tỉnh Đồng Tháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích được xếp hạng di tích Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chủ động đưa kinh phí tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

2. Về đề nghị sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp tại huyện Tháp Mười

Ngày 25/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có Tờ trình số 11/TTr-UBND đề nghị thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 08/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 254/TTr-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 03/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1861/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

3. Về đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho tỉnh Đồng Tháp tham gia cùng tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang lập hồ sơ Di tích văn hóa Óc Eo trình UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới

- Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có Công văn số 690/UBND-KGVX về việc đề nghị đăng ký với UNESCO đưa Báo cáo tóm tắt di tích Văn hóa Óc Eo vào Danh sách đề cử dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới, trong đó, đề xuất 03 phương án xây dựng Báo cáo tóm tắt trình UNESCO, cụ thể:

Phương án 01: Lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê thuộc địa bàn 01 tỉnh An Giang

Phương án 02: Lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo thuộc địa bàn 02 tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Phương án 03: Lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo thuộc địa bàn 03 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp.

- Ngày 31/8/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1371/KHXH-QLKH, trong đó đề xuất lựa chọn phương án 01 "Lập hồ sơ đề cử di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê thuộc địa bàn 01 tỉnh An Giang". Ý kiến này đã nhận được sự đồng thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam. Trên cơ sở đó, hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lập hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi Báo cáo tóm tắt "Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê" (thuộc địa bàn tỉnh An Giang) tới UNESCO đề nghị đưa vào Danh mục dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới trong thời gian tới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp để trả lời cử tri.

>> Toàn văn nội dung văn bản./.

NỔI BẬT TRANG CHỦ