• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An về việc khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức xã hội và định hướng, phát triển các thể loại văn hóa, phim ảnh

Văn hoá 15/01/2022 10:01

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021, nội dung kiến nghị như sau:

1. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan có giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức xã hội và đạo đức gia đình, văn hóa ứng xử của một bộ phận người dân trong xã hội, vì thời gian qua, qua thông tin trên các trang mạng xã hội, xảy ra nhiều câu chuyện, hành vi thiếu nhân tính, thiếu đạo đức. Cử tri kiến nghị có giải pháp xử lý nghiêm minh các hành vi này.

2. Kiến nghị cần định hướng xây dựng, phát triển các thể loại văn hóa, phim ảnh mang nội dung giáo dục, tính nhân văn cao. Tăng cường kiểm duyệt các bộ phim mang tính bạo lực và không cấp phép đối với các bộ phim có nội dung ảnh hưởng, tác động không tốt đến các thế hệ trẻ hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 4966/BVHTTDL-VP ngày 31/12/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, như sau:

1.Về giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức xã hội và đạo đức gia đình, văn hóa ứng xử của một bộ phận người dân trong xã hội và giải pháp xử lý nghiêm minh các hành vi này.

Công tác xây dựng con người Việt Nam mà trọng tâm là đạo đức, lối sống luôn được quan tâm, triển khai ở hầu hết các cấp, các ngành. Trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang triển khai các giải pháp sau:

- Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa ", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" theo hướng chất lượng, tránh bệnh hình thức, bệnh thành tích.

- Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam đến năm 2020; Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 2 lịch giai đoạn 2016-2020; Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020... Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021). Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030" (tờ trình số 370/TTr-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2021); Chương trình quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới (tờ trình số 416/TTr-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021); Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác gia đình; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị văn minh.

- Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định số 71/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2019 ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội giai đoạn 2019-2021; Quyết định số 3020/QĐ-BVHTTDL ngày 30/8/2019 ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ngăn ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục giai đoạn 2020-2022; Quyết định số 2708/QĐ- BVHTTDL ngày 02/8/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025".

- Tổ chức thí điểm thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình". Xây dựng và ban hành các bộ tiêu chí đạo đức, quy tắc ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực như: du lịch, đào tạo, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp...

- Tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng đạo đức, lối sống; Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương. Đã ký kết Chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng môi trường văn hóa trong Doanh nghiệp; văn hóa doanh nhân.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm đạo đức trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bản quyền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, tổ chức lễ hội, du lịch, thể dục, thể thao, nhất là những hành vi bạo lực, phản cảm, ứng xử thiếu văn hóa. Siết chặt quản lý các sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc hại.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai các giải pháp sau:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; những nhiệm vụ của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, của đảng viên.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống các văn bản pháp luật về xây dựng hành vi ứng xử văn hóa. - Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. - Phát huy giá trị văn hóa của di sản, văn học, nghệ thuật.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan, các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt là văn hóa cơ sở. Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần giáo dục đạo đức, tạo dựng lối sống lành mạnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách con người; biểu dương cái tốt, bài trừ cái xấu, lên án cái ác, ca ngợi cái đẹp, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, cổ vũ, khuyến khích tính hướng thiện trong mỗi người.

2. Về đề nghị định hướng xây dựng, phát triển các thể loại văn hóa, phim ảnh mang nội dung giáo dục, tính nhân văn cao.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ định hướng xây dựng, sáng tác các tác phẩm điện ảnh mang nội dung giáo dục, tính nhân văn cao, hàng năm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền tới các tầng lớp văn nghệ sĩ những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là quán triệt tinh thần Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 76/KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng khuyến khích và tạo điều kiện tối đa để đội ngũ các nhà biên kịch, đạo diễn sáng tác các tác phẩm có chủ đề, nội dung tư tưởng hướng đến các giá trị nhân văn, hướng thiện, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam; đặt hàng sản xuất phim có đề tài thiếu nhi, giáo dục truyền thống lịch sử, chiến tranh cách mạng, văn hóa dân tộc, đề tài xây dựng hình tượng con người mới. Theo đó, nhiều bộ phim có giá trị, chất lượng về nghệ thuật và nội dung tư tưởng được đặt hàng sản xuất đã phổ biến rộng rãi đến khán giả cả nước thông qua các Tuần phim, Đợt phim, thực hiện nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước. Phim truyện, phim tài liệu, khoa học và hoạt hình cũng là những loại hình phim được đặc biệt chú trọng đặt hàng nhằm góp phần tạo thêm nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cho công chúng, vừa truyền tải những bài học về lòng yêu nước, yêu gia đình, thiên nhiên, bảo vệ môi trường cho trẻ em... Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động điện ảnh cũng góp phần tạo ra nhiều tác phẩm điện ảnh phong phú, thu hút được công chúng bởi tính nhân văn và nghệ thuật thể hiện hấp dẫn.

Về đề nghị tăng cường kiểm duyệt các bộ phim mang tính bạo lực và không cấp phép đối với các bộ phim có nội dung ảnh hưởng, tác động không tốt đến các thế hệ trẻ hiện nay.

Đối với hoạt động phát hành và phổ biến phim, Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bao gồm đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, các Ban, Bộ ngành liên quan, chuyên gia, nhà khoa học của các lĩnh vực) căn cứ Luật Điện ảnh và Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QÐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện phân loại phim. Qua đó đưa đến khán giả những bộ phim có nội dung lành mạnh, có tính hấp dẫn, giải trí và không vi phạm pháp luật; đồng thời ngăn chặn và hạn chế các bộ phim có nội dung không phù hợp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An để trả lời cử tri.

Chi tiết văn bản tại đây

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ