×

Đưa ca Huế thành sản phẩm dịch vụ du lịch văn hóa đặc sắc

Tin tức 17/07/2021 21:49

(Tổ Quốc) - Theo đề án “Phát huy giá trị và xây dựng ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021 - 2025” vừa được UBND tỉnh phê duyệt, nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng, hướng tới xác lập thương hiệu của ca Huế, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế gắn với phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Xem thêm
Mới nhất

Xem thêm