• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Văn hoá 07/06/2021 13:00

(Tổ Quốc) - Ngày 07/6/2021, Đảng ủy Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/ĐU về Kế hoạch nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 1.

Đảng ủy Thanh tra Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. (ảnh minh họa)

Mục đích của Kế hoạch nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, giúp toàn thể đảng viên, người lao động Thanh tra Bộ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối.

Đồng thời thực hiện đúng đắn, vận dụng sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Bộ gắn với nhiệm vụ của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cùng với đó, Đảng ủy Thanh tra Bộ, các chi bộ bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn thể đảng viên, người lao động, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Yêu cầu của Kế hoạch: Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai tới toàn thể đảng viên, người lao động Thanh tra Bộ.

Công tác tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị sẽ phổ biến, quán triệt Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Tài liệu những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đảng ủy Thanh tra Bộ. Tài liệu sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Bộ sao gửi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2020-2025 đến 05 chi bộ.

Theo Kế hoạch, các đồng chí Đảng ủy viên nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2020-2025, quán triệt các nội dung cơ bản, các điểm mới đến đảng viên thuộc các chi bộ được phân công phụ trách.

Các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể đảng viên trong chi bộ, thời lượng một ngày. Các chi bộ chủ động, thống nhất thời gian tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết với các đồng chí Đảng ủy được phân công phụ trách chi bộ để tổ chức thực hiện.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2020-2025 được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của tổ chức đảng và đảng viên.

Các chi bộ căn cứ Kế hoạch này chủ động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên thuộc chi bộ, đảm bảo tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Thanh tra Bộ.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ