• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Cao Bằng: Việc thực hiện pháp luật của nhà nước đã góp phần phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số

Văn hoá 14/10/2020 07:39

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra trong Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua việc ban hành các văn bản. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc và miền núi một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Cao Bằng: Việc thực hiện pháp luật của nhà nước đã góp phần phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Cao Bằng

Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về văn hóa, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn tại địa phương cho cán bộ cơ sở nhằm triển khai, hướng dẫn nội dung về các quy định của pháp luật, các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, giúp cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức và tiếp thu, cập nhật những chính sách, pháp luật để vận dụng vào thực tiễn trong quá trình công tác.

Cụ thể, năm 2017, Sở đã phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lạc; năm 2018, tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo trên địa bàn tỉnh; năm 2019, mở lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác văn hóa và gia đình cho cán bộ cấp cơ sở thuộc địa bàn huyện Trà Lĩnh; năm 2020, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm truyền tải các nội dung về chính sách, pháp luật của nhà nước để nhân dân kịp thời nắm bắt và thực hiện theo quy định và tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, Đề án của Trung ương và của tỉnh đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tiêu biểu như: Đề án bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về bảo tồn lễ hội truyền thống (Lễ hội Nàng Hai, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa (huyện Phục Hòa cũ); Lễ hội Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng; Lễ hội Thanh Minh, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa (huyện Quảng Uyên cũ); Lễ hội văn hóa dân tộc Mông; Nghiên cứu, phục dựng đám cưới dân tộc Dao đỏ; Khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ Thuổn Puôn của người Sán chỉ… ; Dự án bảo tồn bản văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc…

Hằng năm, Sở đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhìn chung, việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ pháp luật, các chương trình, dự án đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được quan tâm triển khai; Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư, nâng cấp đã phần nào đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh.

Việc thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nước đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số và miền núi; Giúp các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả thực hiện pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất các giải pháp như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; Xây dựng cơ chế chính sách, cơ chế khuyến khích các nghệ nhân có công gìn giữ và trao truyền văn hóa dân tộc, khuyến khích lớp trẻ tiếp thu văn hóa dân tộc; Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ - thể thao; Quan tâm đến công tác quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số đến các vùng miền trong và ngoài nước; Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà tài trợ, những người có tâm huyết với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa để tổ chức các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể phục vụ khách du lịch; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ về vai trò và giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ