• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học dự kiến tối thiểu phải đạt từ 120 tín chỉ

Giáo dục 19/08/2020 17:39

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư Ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học, trong đó, khối lượng học tập tối thiểu toàn khóa (tín chỉ) đối với đào tạo trình độ đại học là 120 tín chỉ.

Theo đó, Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học về mục tiêu, chuẩn đầu ra, khối lượng tối thiểu, cấu trúc và các yêu cầu tối thiểu thực hiện chương trình đào tạo gồm quy trình, tổ chức xây dựng, thẩm định, quy trình cập nhật, tổ chức đánh giá và công khai thông tin chương trình đào tạo.

Nếu được thông qua, Thông tư sẽ áp dụng đối với đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ và tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư này không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Việc ban hành chuẩn chương trình đào tạo là cơ sở để cơ sở đào tạo tổ chức xây dựng, thực hiện và đánh giá chương trình đào tạo bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành. Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo thực hiện công nhận lẫn nhau giữa các chương trình đào tạo; thực hiện công khai, minh bạch thông tin về chương trình đào tạo và thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật số 34/2018/QH14 và quy định pháp luật liên quan. 

Đồng thời, làm căn cứ để các tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài chương trình đào tạo; và để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra và các bên liên quan giám sát hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo.

Theo dự thảo, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phải được xác định từ đánh giá nhu cầu, lấy ý kiến các bên liên quan trong và ngoài cơ sở đào tạo và phải bảo đảm tính nhất quán, phản ánh được yếu tố chính kết quả giáo dục đại học phù hợp với mục tiêu, chiến lược của cơ sở đào tạo theo trình độ, ngành đào tạo quốc gia và thông lệ quốc tế, phải phù hợp với chuẩn đầu ra và chuẩn chương trình của ngành đào tạo được Nhà nước ban hành.

Khối lượng học tập đối với từng trình độ giáo dục đại học (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh) cụ thể như sau:

Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học tối thiểu sẽ phải đạt từ 120 tín chỉ - Ảnh 1.

Về cấu trúc chương trình đào tạo trình độ đại học, chuyên sâu đặc thù gồm nội dung giáo dục đại cương và nội dung giáo dục chuyên nghiệp.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 30 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có). Nếu chương trình đào tạo có cấu trúc kiểu song ngành thì nội dung học tập của ngành chính thứ hai phải bảo đảm tối thiểu 30 tín chỉ và khối lượng học tập của toàn bộ chương trình đào tạo tối thiểu 150 tín chỉ.

Nội dung học tập tối thiểu trong chương trình đào tạo cấp bằng chuyên sâu, đặc thù có tổng tối thiểu là 150 tín chỉ đối với toàn bộ chương trình thì phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 45 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Nội dung học tập tối thiểu trong chương trình đào tạo cấp bằng chuyên sâu, đặc thù có tổng tối thiểu là 180 tín chỉ đối với toàn bộ chương trình thì phải bảo đảm tối thiểu 24 tín chỉ đối với nội dung giáo dục đại cương, 60 tín chỉ đối với nội dung ngành chính và 15 tín chỉ đối với nội dung ngành phụ (nếu có).

Đối với cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm nội dung học tập về chuyên ngành và hướng chuyên sâu để phát triển và áp dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nghề nghiệp của người học.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu phải bảo đảm tối thiểu nội dung học tập đối với chuyên ngành là 12 tín chỉ, nội dung học tập hướng chuyên sâu là 12 tín chỉ và luận văn là 24 tín chỉ.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng phải bảo đảm tối thiểu nội dung học tập đối với chuyên ngành là 8 tín chỉ, nội dung học tập theo hướng chuyên sâu là 28 tín chỉ và báo cáo dự án hoặc dự án nghiên cứu là 12 tín chỉ.

Đối với cấu trúc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm nội dung học tập về chuyên ngành và hướng chuyên sâu để phát triển khoa học, công nghệ thông qua suy luận khoa học và nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp của người học

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ có khối lượng tối thiểu toàn chương trình là 90 tín chỉ, phải bảo đảm nội dung học tập đối với chuyên ngành là 9 tín chỉ, nội dung học tập theo hướng chuyên sâu là 9 tín chỉ và luận án là 60 tín chỉ.

Nội dung học tập tối thiểu (số tín chỉ) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ với khối lượng tối thiểu toàn chương trình là 120 tín chỉ phải bảo đảm nội dung học tập đối với chuyên ngành là 21 tín chỉ, nội dung học tập theo hướng chuyên sâu là 21 tín chỉ và luận án là 60 tín chỉ.

Luận án thực hiện với đầu vào là người có bằng thạc sĩ hay cử nhân cần phải bảo đảm cùng một tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng.

P.A

NỔI BẬT TRANG CHỦ