• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là "đại công trình" về văn hóa

Thời sự 04/08/2023 16:51

(Tổ Quốc)- Sáng 4/8 tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam (gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng.

Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là "đại công trình" về văn hóa - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại điểm cầu Trung ương (ảnh TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Bên cạnh các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường… thì phát triển văn hoá, con người Việt Nam là nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Để bảo đảm văn hóa phát triển cùng với kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường… chúng ta cần xem xét lại quá trình bảo tồn, bảo vệ, phát triển, phát huy các giá trị, tầm quan trọng của văn hoá. Trong thời gian tới cần làm gì để quan tâm thực chất, đúng mức, đúng tầm đối với văn hoá?”- Phó Thủ tướng đặt vấn đề.

Theo Phó Thủ tướng, xây dựng, phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đã được triển khai qua nhiều chương trình, dự án, kế hoạch, chiến lược cho từng nhóm lĩnh vực chuyên ngành như nghệ thuật, di sản, bảo tồn, sân khấu điện ảnh... Việc thực hiện Chương trình nhằm khắc phục những bất cập lâu nay khi chúng ta nhận thức văn hóa phải đặt ngang bằng kinh tế, chính trị nhưng nguồn lực đầu tư không tương xứng nên không tạo được chiều sâu trong công cuộc chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã thông qua các nội dung chính của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc xây dựng và triển khai chương trình góp phần đưa các nghị quyết, định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam của Đảng vào cuộc sống, đáp ứng đúng và kịp thời yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước ta trong thời kỳ mới. Góp phần khơi dậy khát vọng phát triển, khuếch trương hào khí dân tộc, thúc đẩy quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Xây dựng và triển khai thành công chương trình sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản, to lớn trong sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới.

Tạo ra bước phát triển mới cho sự nghiệp khoa học liên ngành nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam, xây dựng luận cứ khoa học vững chắc, đáng tin cậy cho sự nghiệp phát triển bền vững văn hóa, con người Việt Nam, giải quyết những vấn đề phức tạp và cấp thiết đang đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung trọng tâm của chương trình liên quan đến chín nhóm dự án: Phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật; phát triển công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; phát triển nguồn nhân lực văn hóa; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chương trình đặt ra các mục tiêu: Huy động, tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, tương xứng với vai trò, vị trí của ngành trong điều kiện phát triển chung của đất nước, hướng tới mục tiêu đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư lâu dài cho tương lai. Tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong chấn hưng, phát triển văn hóa và xây dựng con người, hoàn thiện nhân cách, bản sắc và bản lĩnh Việt Nam.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người; xây dựng và hoàn thiện thể chế và thiết chế cho hoạt động văn hóa từ Trung ương đến cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp văn hóa. Đẩy mạnh việc tiếp thu những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là "đại công trình" về văn hóa - Ảnh 3.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành

Tại Hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận về vai trò, sứ mệnh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước, làm rõ các vấn đề về bảo tồn, gìn giữ và phát triển, tiếp thu văn hóa trong thời kỳ mới, phù hợp với xu thế, sự thay đổi của thế giới; góp ý các nội dung chương trình giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó chỉ ra những vấn đề, lĩnh vực văn hóa cấp bách cần bảo vệ, bảo tồn, duy trì; xác định những gì Chương trình cần giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp bách của văn hóa trong thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thống nhất cao với nội dung đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, đề nghị cần xem đây là “đại công trình” và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên nhất, để đạt hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam của Đảng vào cuộc sống, đáp ứng đúng và kịp thời yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước ta trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng nhắc lại một số mục tiêu lớn mang tính cấp bách, ưu tiên trong Chương trình, đó là bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo di sản, giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đang bị suy giảm, xuống cấp nghiêm trọng, có thể mất đi; xây dựng môi trường, văn hóa bao gồm sản phẩm và hoạt động văn hoá, thiết chế văn hóa, cảnh quan văn hoá, ứng xử văn hoá, nếp sống văn hóa nơi công cộng, tại cơ quan, tổ chức, gia đình, nhà trường…; phát triển các không gian sáng tạo, công nghiệp văn hoá.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Bộ VHTTDL với trách nhiệm là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng, người dân về nguồn lực, cơ chế cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra; phân công, phân cấp rõ ràng và thực hiện được ngay trong khuôn khổ chính sách, pháp luật hiện hành.

Thông qua Chương trình, tập trung bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; tu bổ, phát triển các thể chế văn hoá. Tập trung phát triển công tác đào tạo, xây dựng con người làm văn hoá; thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước; tiếp tục ứng dụng công nghệ số phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo tồn, quảng bá văn hoá…/.


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ