• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức Đảng cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Văn hoá 17/05/2021 09:10

(Tổ Quốc) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy", thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy", thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Sáu điều Bác Hồ dạy luôn là kim chi nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND), giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi thời kỳ cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của  các tổ chức Đảng cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện Cảnh sát Nhân dân - Ảnh 1.

Chuẩn mực đạo đức của người Công an cách mạng thống nhất với chuẩn mực đạo đức của người Đảng viên Cộng sản, người cán bộ, công chức của Nhà nước, đồng thời thể hiện đặc điểm riêng của công tác Công an. Trong lời dạy đối với lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt lên hàng đầu vai trò nội tâm, nội tại (tự mình) của mỗi con người. Sự tự rèn luyện của mỗi cá nhân là đặc biệt quan trọng, vượt qua những cám dỗ, ham muốn, giữ vững lý tưởng cách mạng, niềm tin thật sự Cần, Kiệm, Liêm, Chính là điều căn bản đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Các mối quan hệ khác được Bác Hồ đề cập rất giản dị mà sâu sắc (với đồng sự, với Chính phủ, với Nhân dân, với công việc, với địch). Những quan hệ đó không chỉ là cách ứng xử, mà còn là trách nhiệm công vụ, bản chất chính trị của CAND trong bộ máy Nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam. Nghiên cứu về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND càng thấy sự thống nhất giữa tư cách đạo đức với chức trách, nhiệm vụ, giữa tình và nghĩa, giữa nhận thức và hành động, giữa sự nghiệp lớn lao và những hành vi cụ thể. Sự thống nhất trong những điều Bác dạy CAND đã làm sáng lên phẩm chất cao đẹp và cũng là niềm tự hào của CAND mà nhiều thế hệ đã phấn đấu hy sinh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng và của dân tộc.

Trải qua hơn 70 năm thực hiện lời dạy của Bác, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước hay trong hòa bình xây dựng đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, luôn luôn phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ lời dạy sâu sắc của Người. Những chuẩn mực đạo đức của người Công an cách mạng cho đến nay vẫn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bền vững và sức lan tỏa đặc biệt không chỉ trong lực lượng CAND mà trong toàn hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức có thể soi vào nhiều điều trong Sáu điều dạy của Bác để học tập, rèn luyện và hành động.

Học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong tình hình hiện nay không tách rời nhiệm vụ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện một số vấn đề cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ.

Học viện Cảnh sát Nhân dân là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ Công an trong việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy", thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với các nội dung thiết thực, có hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù chuyên môn của các đơn vị cũng như phù hợp các đối tượng là cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên các hệ học. Vì vậy, trong những năm qua, việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã thật sự trở thành một trong những phong trào thi đua trọng điểm được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân quan tâm, chỉ đạo. Đặc biệt, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, việc vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện đến các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện và đạt được những kết quả rất quan trọng trong giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đạo đức lối sống, học tập rèn luyện và tham gia các phong trào tình nguyện, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa,... với mục tiêu vì nhân dân phục vụ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của  các tổ chức Đảng cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện Cảnh sát Nhân dân - Ảnh 2.

Những kết quả tích cực nêu trên có được là nhờ chỉ đạo, định hướng kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc, thống nhất, đoàn kết của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với việc xây dựng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Vai trò của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị được thể hiện trên một số nội dung cụ thể sau:

Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, lãnh đạo cấp trên để kịp thời quán triệt, tổ chức triển khai đến các cán bộ đảng viên trong chi bộ. Trong đó tập trung vào việc thực hiện các nội dung cốt lõi có liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng.

Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải làm tốt công tác nắm tình hình về đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị, nhất là về diễn biến tư tưởng. Ðây là vấn đề rất quan trọng, phải được cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm thường xuyên. Thông qua đó để kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về chính trị, về đạo đức lối sống, có nhận thức lệch lạc, tự diễn biến... từ đó biện pháp cụ thể để giáo dục, ngăn ngừa các biểu hiện và hành vi tiêu cực, không để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đảng viên về tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND góp phần xây dựng bản lĩnh, rèn luyện tư thế tác phong, phong cách làm việc khoa học. Việc nhận thức đúng đắn là tiền đề để giúp cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nâng cao nhận thức về trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong chi bộ, cán bộ trong đơn vị.

Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, rèn luyện đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND một cách phù hợp với đặc thù của đơn vị và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Trong đó cần chú ý đến việc khích lệ, động viên để mỗi cán bộ, đảng viên vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn vừa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình và thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đánh giá chất lượng hoàn thành công việc (ưu điểm, khuyết điểm) từ đó có hình thức biểu dương, khen thưởng thể hiện sự ghi nhận, động viên, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên hoặc kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn đối với những đảng viên chưa tích cực, chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Ðể thực hiện tốt các nội dung trên, theo tôi quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần có hình thức, biện pháp phù hợp như:

Linh hoạt trong việc lồng ghép việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị; gắn với việc thực hiện chỉ tiêu cá nhân đối với từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ, đột xuất hoặc các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt theo chủ đề và xác định chính xác các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm của năm học hoặc của từng năm học. Từng đồng chí trong cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu và tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chuyên môn của đơn vị; đổi mới phương pháp điều hành, thảo luận tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ của đảng viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Phát huy vai trò nòng cốt của Ðoàn Thanh niên, Hội phụ nữ trong đơn vị đối với việc rèn luyện đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Có chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, về nguồn, giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết, tạo không khí thoải mái sau những giờ làm việc, lên lớp căng thẳng, qua đó đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục đẩy mạnh học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND có hiệu quả, thiết thực, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong thời gian tới cần phải:

- Coi việc học tập, rèn luyện và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy là việc làm thường xuyên, trở thành ý thúc tự giác đi vào nếp sống của cán bộ, giáo viên, học viên Học viện, tránh hình thức, quan liêu, chiếu lệ.

- Phát huy vai trò của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

- Có hình thức động viên, khích lệ, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, thực hiện tốt các phong trào thi đua theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đồng thời có hình thức kiểm điểm, xử lý đối với cán bộ đảng viên vi phạm các quy định.

- Gắn nhiệm vụ rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên với công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ theo từng giai đoạn. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần chú ý phát hiện những cán bộ, đảng viên tích cực, ưu tú trong học tập, nghiên cứu về chuyên môn, có ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức để lựa chọn, bồi dưỡng, đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy đào tạo, nghiên cứu khoa hoc trong tình hình mới./.


Thượng tá Bùi Văn Quang - Phó trưởng phòng hậu cần, Học viện Cảnh sát Nhân dân

NỔI BẬT TRANG CHỦ