• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả một năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Thời sự 25/11/2022 08:02

(Tổ Quốc) - Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc; góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 80 - HD/BTGTW về hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả một năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nội dung thông tin tuyên truyền bao gồm việc tuyên truyền đánh giá việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình triển khai và những kết quả đã đạt được sau một năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc để tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ trung ương đến cơ sở... và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả một năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021.

Theo hướng dẫn, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo một số cơ quan báo chí chủ lực xây dựng kế hoạch và tổ chức các tuyến, tin, bài, phóng sự chuyên sâu về kết quả một năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó nêu bật được mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh nội dung thông tin phù hợp, hiệu quả; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động, tăng cường cung cấp, định hướng các thông tin qua giao ban báo chí và các hình thức khác; yêu cầu các cơ quan chủ quản đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề này.

Các cơ quan báo chí căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền nổi bật; đăng, phát nhiều bài viết, chương trình xã luận; khai thác các hình ảnh sinh động, tư liệu lịch sử quý, nét văn hóa độc đáo; điểm những sự kiện chính trị, tọa đàm có liên quan việc triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong thời gian qua về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại.

Bám sát gợi ý, định hướng trong Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên cơ sở đó tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn mối quan hệ của các hệ giá trị; những thành tố trong mỗi hệ giá trị và đề xuất một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm và hiệu quả trong thời gian tới.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; các kênh truyền hình Nhân dân, Thông tấn, Quốc hội, Công an Nhân dân, Quốc phòng... xây dựng các chương trình, phóng sự, sự kiện, chuyên đề văn hóa đặc sắc, văn hóa ứng xử trên không gian mạng có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội; lưu ý phỏng vấn, lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, đặc biệt của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước về công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; kết quả xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị: quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; cần có chuyên mục riêng về chủ đề này cho sinh động, hấp dẫn; phát sóng trên khung giờ có đông khán, thính giả theo dõi.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả một năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Ảnh 2.

Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng và phát sóng trailer về xây dựng giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phát sóng trước và sau các chương trình có đông độc giả theo dõi.

Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Văn hóa, Báo Văn nghệ, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Nông thôn ngày nay, Tuổi trẻ, Đại Đoàn kết, Vietnamnet, Dân trí, Báo điện tử Tổ quốc, Thời báo Văn học nghệ thuật, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Sân khấu, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến và các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích việc tổ chức, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; các bài viết xã luận, phân tích, phỏng vấn, bình luận; đăng, phát thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức trình bày mới mẻ, sáng tạo, sinh động (infographic, longform, emagazine…) giúp bạn đọc dễ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, có sức lan tỏa sâu rộng, nêu bật được những kết quả đã đạt được sau một năm triển khai thực hiện ý kiến Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; nhằm tạo không khí phấn khởi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tập hợp đội ngũ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ chung sức xây dựng, giữ gìn, phát huy và phát triển hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phỏng vấn, ghi hình và lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, đặc biệt của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhận xét, đánh giá của các tổ chức, cá nhân cả ở trong và ngoài nước về những kết quả đã đạt được sau một năm triển khai thực hiện ý kiến Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Các đài phát thanh - truyền hình địa phương căn cứ đặc điểm, vùng miền, dân tộc, đối tượng, điều kiện cụ thể... để xây dựng các chương trình văn hóa phù hợp, phản ánh sinh động, đa dạng; nêu bật được truyền thống, đặc trưng văn hóa vùng miền, nhu cầu của người dân địa phương; đồng thời tiếp sóng các chương trình văn hóa của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam…

Việc thông tin, tuyên truyền về kết quả đã đạt được sau một năm triển khai thực hiện Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc và là nội dung luôn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là lực lượng các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ quan tâm; góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Xuân Trường

NỔI BẬT TRANG CHỦ