• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điện Biên: Các lễ hội đã đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc

Văn hoá 24/04/2020 11:02

(Tổ Quốc) - Các lễ hội đã đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc; Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn; Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác gia đình là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu và Bắc Giang.

Điện Biên: Các lễ hội đã đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 41-CT/TW, Đảng ủy, Sở VHTTDL đã quán triệt các nội dung của Chỉ thị đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức.

Lễ hội trên địa bàn tỉnh tổ chức đã có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp và các phòng, đơn vị liên quan. Các nghi thức, nghi lễ trong lễ hội diễn ra hết sức trang nghiêm và long trọng, còn lại các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã thể hiện nội dung phong phú với những nét văn hóa tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc được giới thiệu tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Điện Biên: Các lễ hội đã đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc - Ảnh 1.

Lễ hội Hoa ban 2019/Nguồn: tpdienbienphu.dienbien.gov.vn

Các lễ hội được tổ chức đã góp phần bảo tồn những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc như: truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" – tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, duy trì sự nối tiếp các thế hệ tham gia thực hành di sản, phát huy vẻ đẹp của nghệ thuật trình diễn dân gian, gìn giữ được trang phục truyền thống và cả kho tàng tri thức dân gian ẩn chứa sự sáng tạo của con người được gửi gắm trong lễ hội. Thông qua lễ hội đã đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội được thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau lễ hội; công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực để tổ chức lễ hội ngày càng được đẩy mạnh.

Lai Châu: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn

Sở VHTTDL đã có báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4; Ngày Sách và bản quyền thế giới năm 2020.

Theo đó, Sở VHTTDL đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh; Chủ động triển khai các hoạt động Ngày hội Sách và Văn hóa đọc - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và bản quyền thế giới năm 2020. Các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm góp phần tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc; Khai thác hiệu quả vốn tài liệu của thư viện, tủ sách trong hệ thống, hình thành và thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhân dân. Qua đó, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu Đề án "Học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020" và Đề án "Phát triển văn hóa đọc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Cụ thể, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-SVHTTDL, ngày 12/02/2020 về tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc - Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4; Ngày Sách và bản quyền thế giới năm 2020 để chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến về ý nghĩa và tầm quan trọng của sách, thói quen đọc sách đối với đời sống xã hội; Thực hiện treo 10 băng rôn tuyên truyền về các sự kiện trên tại trụ sở làm việc của Thư viện tỉnh và 7/7 thư viện huyện, thành phố; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi viết "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020" cho các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Lai Châu; Hệ thống thư viện công cộng triển lãm 2.218 đầu sách, 15 loại báo và tạp chí; Trao tặng 750 cuốn sách cho 5 thư viện trường học; tặng 150 thẻ Bạn đọc cho thầy, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn thành phố Lai Châu; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Cuộc thi "Vẽ tranh theo sách" cho các em học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (từ 12 -17 tuổi) trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Bắc Giang: Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác gia đình

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước" trong thời gian tới, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cũng như các nội dung Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; gắn với triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khẳng định xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các chương trình, đề án về công tác gia đình; đưa nội dung công tác gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Nhiều nhiệm vụ và giải pháp đã được đưa ra, bao gồm: Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác gia đình; xã hội hóa tổ chức các sự kiện, các hoạt động truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác gia đình các cấp để đáp ứng yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại thôn, xóm, tổ dân phố; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác gia đình; Xây dựng và bố trí nguồn kinh phí cho thực hiện công tác gia đình các cấp theo đúng quy định, lồng ghép công tác gia đình vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thông qua việc bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố văn hóa.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ