• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Dương tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Văn hoá 24/10/2020 08:36

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 3717/UBND-VP gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước - Ảnh 1.

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Qua một thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh, về nội dung của các bản  hương ước, quy ước cơ bản đã bám sát với tình hình thực tế của địa phương, nêu được lịch sử ra đời của thôn, khu dân cư, các phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; truyền thống, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư và các nội dung xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh hoạt hằng ngày như: việc cưới, việc tang, việc mừng thọ và lễ hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các công trình thủy lợi công cộng và phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái… Việc soạn thảo, thông qua, phê duyệt  hương ước, quy ước nhìn chung đã tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng hương ước, quy ước.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong việc xây dựng  và thực hiện hương ước, quy ước như: công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện, việc chỉnh sửa, bổ sung  hương ước, quy ước ở một số địa phương chưa được coi trọng, chưa kịp thời cập nhật những quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến đời sống nhân dân, dẫn đến hương ước, quy ước chậm được sửa đổi, bổ sung; nội dung hương ước, quy ước nhiều nơi còn sơ sài, rập khuôn, thậm chí sao chép lại hương ước, quy ước khác chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của cộng đồng dân cư; quá trình xây dựng hương ước, quy ước ở một số nơi cũng chưa đảm bảo tính dân chủ, kỹ thuật soạn thảo cũng còn nhiều hạn chế.

Để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước  trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, tổ chức triển khai thực hiện  có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Trong đó chú trọng thẩm định, phê duyệt các bản hương ước, quy ước đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013;

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội kiểm tra, giám sát, theo dõi, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các quy định của pháp luật về hương ước, quy ước tại địa phương.

Thường xuyên tổ chức rà soát và đề nghị thôn, khu dân cư sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ -TTg, trong đó chú trọng các nội dung về: xây dựng làng an toàn về an ninh trật tự; vệ sinh môi trường, Dân số - kế hoạch hóa gia đình; mất cân bằng giới tính khi sinh; bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ chức quán triệt nội dung văn bản về hương ước, quy ước và tình hình chung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn làm cơ sở cho  việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Duy trì chế độ báo cáo công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước hằng năm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ chỉnh sửa cho phù hợp./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ