• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Nơi tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa

Tổ Quốc Media 19/04/2022 11:11

(Tổ Quốc) - Trong suốt chặng đường lịch sử của đất nước, các thế hệ cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam đã không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc nên nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Nơi tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa

Thu Mai, Lê Minh, Đăng Ninh

NỔI BẬT TRANG CHỦ