• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Long An: Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 04/08/2021 09:58

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2021.

06 tháng đầu năm 2021, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tốt gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phong trào được đông đảo quần chúng tích cực hưởng ứng tham gia, tạo ra hiệu quả chính trị - xã hội rộng lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời làm chuyển biến nhận thức, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Để giữ vững các thành quả đã đạt được, trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo đã đặt ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp gắn với Ban Chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới đề ra kế hoạch công tác cụ thể, có phân công nhiệm vụ đối với các thành viên, duy trì hội họp, kịp thời chỉ đạo hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào; Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng phong trào, nhất là phong trào xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bám sát mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới gắn với xây dựng xã nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi đua thực hiện phong trào, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, tránh chồng chéo, trùng lắp, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương và cơ sở thực hiện phong trào đạt hiệu quả.

Duy trì, phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; chú trọng hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn, Nhà Văn hóa ấp, khu phố. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ cơ sở.

Ngoài ra, cần quan tâm tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, sơ, tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, có ý nghĩa tích cực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của phong trào./.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ