• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và tăng cường phòng chống bạo lực gia đình

Văn hoá 24/04/2020 16:30

(Tổ Quốc) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các nhóm, đội cồng chiêng là những điểm tin văn hóa nổi bật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước - Ảnh 1.

Sở VHTTDL Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch về triển khai các hoạt động công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo kế hoạch, các nội dung được triển khai thực hiện, bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 2029/QĐ-BVHTTDL ngày 31/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 3727/QĐ-BVHTTDL ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021; Nghị quyết số 08/1999/NQ-HĐND ngày 22/02/1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành bản Quy định về định hướng nội dung xây dựng và thực hiện quy ước cộng đồng dân cư ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 5603/KH-UBND ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với đó, tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước bằng nhiều hình thức phong phú như băng rôn, khẩu hiểu; thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp; phản ánh kịp thời các gương điển hình, các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước: Đưa nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã, phường, thị trấn làm công tác xây dựng, thực hiện hương ước quy ước trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ để bổ sung vào hương ước, quy ước; vận động loại bỏ, không áp dụng các nội dung trái pháp luật, trái phong tục, tập quán tốt đẹp, lạc hậu và không đảm bảo bình đẳng giới, phân biệt đối xử với phụ nữ trong các bản hương ước, quy ước của thôn, buôn, tổ dân phố; Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý hương ước, quy ước; đặc biệt là kết quả tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới hương ước, quy ước; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sơ kết, tổng kết, thống kê việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số 2164/UBND-VX2 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước - Ảnh 2.

Ảnh minh hoa/FB.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh) triển khai các nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đến cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà sóat, đề xuất UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và bạo lực gia đình; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Ngoài ra, tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Tiến hành tổng kết, đánh giá "Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020", đề xuất Chương trình giai đoạn tới theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các nhóm, đội cồng chiêng

Đây là một trong những kết quả ghi nhận trong hoạt động văn hóa trong tháng 4/2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước - Ảnh 3.

Ảnh minh họa. (Nguồn: thegioidisan.vn)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong tháng 4, ngành đã tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân kết hợp công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và kỷ niệm các ngày lễ. Thực hiện, biên tập 04 video clip tuyền truyền về dịch Covid-19, 10,92m2 pano cổ động, 04 tài liệu tuyên truyền xe loa, 02 tiểu phẩm tình huống tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Chọn lọc, hướng dẫn khai thác 04 phim truyện, 03 phim tài liệu và các chuyên mục phổ biến chính sách pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, trang địa phương… Chọn lọc, biên tập các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng Đảng, mừng Xuân và truyền thống yêu nước để khai thác và phục vụ người xem. Hoạt động chiếu bóng lưu động thực hiện 30 buổi tuyên truyền xe loa và phát tờ rơi về phòng chống dịch Covid-19.

Thư viện tỉnh đã cấp 49 thẻ bạn đọc, phục vụ 73.572 lượt bạn đọc, luân chuyển 12.623 lượt tài liệu; bổ sung 1.872 bản sách nâng tổng số tài liệu Thư viện tỉnh hiện có lên 253.852 bản. Trưng bày, triển lãm tại phòng Trưng bày - triển lãm và đọc sách của Thư viện 50 tài liệu, 152 bản sách mới nhân các ngày kỷ niệm trong tháng.

Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở với các hình thức tuyên truyền lưu động và cổ động trực quan, treo dựng các pano, băng rôn, cờ phướn với các chủ đề: kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Đà lạt - Lâm Đồng (03/4/1975-03/4/2020); 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 150 năm ngày sinh Lênin (22/4/1870-22/4/2020); tuyên truyên, giáo dục ý nghĩa của Ngày Giỗ tổ Hùng Vương; tuyên truyền Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 1847/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19…

Công tác Gia đình và Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" năm 2020; các hoạt động thuộc Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2020; Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ