• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Pháp luật 07/02/2023 19:00

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân".

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: thuonghieusanpham.vn

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai, bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật. Đồng thời triển khai có hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 năm 8 năm 2022 của Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân".

Theo đó, các nội dung triển khai bao gồm: Quán triệt, thông tin, truyền thông đầy đủ nội dung Đề án đến công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp luật của người dân; nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Củng cố, nâng cao hiệu quả đường dây nóng và các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Kiện toàn đội ngũ nhân lực có kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý; xây dựng, triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với từng đối tượng đặc thù. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu, triển khai các giải pháp mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với từng đối tượng đặc thù. Tổ chức bình chọn, tôn vinh, khen thưởng người tốt, việc tốt trong xây dựng, bảo vệ, thực hiện pháp luật; thu hút, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thi hành pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ trong các hoạt động liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ, trong đó tập trung nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị có trách nhiệm thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động tự giám sát, tự kiểm tra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, đối thoại; thực hiện dân chủ ở cơ sở; Củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị trong bảo đảm, hỗ trợ việc tiếp cận pháp luật, đặc biệt trong hoạt động giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, trọng tâm là xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ và tổ chức hội thảo, tọa đàm, cuộc thi chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của đơn vị…

Việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc/trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ