• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhận diện, đánh giá vai trò giới trong xây dựng gia đình hiện nay tại Hà Tĩnh

Văn hoá 22/09/2023 09:23

(Tổ Quốc) - Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội thảo “Nhận diện, đánh giá vai trò giới trong xây dựng gia đình hiện nay tại Hà Tĩnh”, nhằm nhận diện về vai trò của giới trong việc xây dựng, phát huy, bảo tồn các giá trị của gia đình Hà Tĩnh thời kỳ mới; xác định vai trò của các cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh trong xây dựng gia đình.

Nhận diện, đánh giá vai trò giới trong xây dựng gia đình hiện nay tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Lãnh đạo chủ trì Hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của mỗi cá nhân mà cả trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững là nhiệm vụ mang tính chiến lược trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, là trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, xã hội và của mọi người dân. Việc quan tâm thúc đẩy thực hiện tốt vai trò giới trong gia đình chính là thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện tốt các quy định luật pháp, chính sách quốc gia và quốc tế.

Xuất phát từ thực tiễn, từ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhận thức rõ vai trò nòng cốt của mình trong công tác xây dựng gia đình, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực chỉ đạo Hội LHPN các cấp tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc" lồng ghép với việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" gắn với Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình, đề án, dự án.

Những kết quả đạt được trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh nhà; đồng thời góp phần tích cực trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, ngày càng khẳng định vai trò vị thế của mình, thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, là điểm tựa tinh thần vững chắc, gắn kết các thành viên cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tuy nhiên, trong quá trình mở cửa và hội nhập của nền kinh tế thị trường, gia đình nói chung và vai trò giới trong xây dựng gia đình tại Hà Tĩnh nói riêng đã nảy sinh một số vấn đề phức tạp, tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc, quy mô và vai trò, chức năng của gia đình, các thành viên của gia đình. Tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng, đặc biệt trong gia đình trẻ. Tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng tăng. Năm 2021: Toàn tỉnh có 59 vụ, năm 2022: 67 vụ, trong đó, bạo lực về tinh thần chiếm gần 50%, người gây bạo lực đều là nam giới.

Hội thảo đã nhận được 14 tham luận của các đơn vị, cá nhân, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội, chuyên gia. Các tham luận đã tập trung nghiên cứu, phân tích, tiếp cận khá toàn diện cả về lý luận, thực tiễn các vấn đề liên quan đến gia đình, phát triển gia đình trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trọng tâm là đánh giá, phân tích, luận giải một cách có hệ thống thực trạng, các nhân tố tác động vai trò của cả hai giới trong gìn giữ phát huy giá trị truyền thống gia đình tại Hà Tĩnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra.

Các tham luận tại hội thảo cũng đưa ra những dự báo, nhận diện những nguy cơ, thách thức, những vấn đề đặt ra và đề xuất nhiều giải pháp với mong muốn cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện mục tiêu gìn giữ giá trị gia đình truyền thống, xây dựng gia đình Hà Tĩnh thời kỳ hội nhập, nhằm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của Gia đình Việt Nam", do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Tổng kết hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu đều thống nhất khẳng định Nâng cao vai trò giới trong xây dựng gia đình trong thời kỳ hội nhập tại Hà Tĩnh là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa lớn giúp các cấp Hội xác định giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, là cơ sở để phối hợp đề xuất một số chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác xây dựng gia đình tại Hà Tĩnh hiện nay./.

*Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ