• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phân tích những vấn đề đổi mới phát triển đất nước

Văn hoá 28/09/2023 10:17

(Tổ Quốc)- Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước” của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, vừa được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, đem đến cái nhìn sâu sắc về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng, về sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Phân tích những vấn đề đổi mới phát triển đất nước - Ảnh 1.

Cuốn sách phân tích sâu sắc những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong gần 40 năm đổi mới đất nước.

Trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là những minh chứng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trên nền tảng phát triển mới, Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Bối cảnh quốc tế và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển trên cơ sở phát huy tiềm năng, vị thế, điều kiện thực tiễn của chúng ta, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, thời đại”, “phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, quan điểm phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát triển; khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm của cả dân tộc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước” của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng, những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở tập hợp các bài phát biểu, bài viết của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm... từ năm 2021 đến nay. Nhiều bài đã được công bố trong các sách, báo, tạp chí.

“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước” có nội dung gồm ba phần: “Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng”, “Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc”, “Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”.

Cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, đảng viên quán triệt sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn gần 40 năm đổi mới.

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước là tài liệu quý, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đảng viên quán triệt sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn gần 40 năm đổi mới; giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ