• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sở VHTTDL Phú Yên triển khai có hiệu quả công tác pháp chế

Pháp luật 25/08/2020 18:05

(Tổ Quốc) - Theo báo cáo của Sở VHTTDL Phú Yên, những năm qua, công tác pháp chế tại Sở được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định.

Sở VHTTDL Phú Yên triển khai có hiệu quả công tác pháp chế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Cụ thể, hằng năm, căn cứ các Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh, Sở đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch như: Kế hoạch rà soát và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Kế hoạch thực hiện công  tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nhìn chung, công tác pháp chế Sở được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định, có hiệu quả. Các văn bản quy phạm pháp luật do Sở soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết và UBND tỉnh ban hành Quyết định cơ bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, sát với nhiệm vụ phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, phù hợp với Hiến pháp, Luật và các văn bản khác có liên quan. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản được tiến hành thường xuyên, kịp thời xử lý những văn bản không còn phù hợp.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức (tổ chức Hội nghị; đăng, phát tin, bài trên báo, đài; treo băng rôn, pano; in tờ gấp tuyên truyền), kịp thời tuyên truyền những văn bản mới đến cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tổ chức thực hiện thông qua việc thường xuyên theo dõi, quản lý, kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; qua đó thấy được những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong quá trình thi hành pháp luật và phát hiện ra những sai phạm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Về công tác bố trí nguồn lực cho công tác pháp chế, trên cơ sở Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 bổ sung 14 biên chế cho 14 cơ quan thuộc UBND tỉnh để bố trí người làm công tác pháp chế. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bố trí 01 công chức đảm nhiệm công tác pháp chế của Sở từ 2012 đến nay.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND, ngày 16/5/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; theo đó sắp xếp tổ chức Phòng Tổ chức - Pháp chế thực hiện chức năng, nhiệm vụ của pháp chế tại Sở với 01 biên chế công chức phụ trách công tác này./.


Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ