• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sửa quy định về thủ tục hành chính trong hoạt động nhiếp ảnh, thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Pháp luật 23/11/2023 20:08

(Tổ Quốc) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định liên quan theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành để thực thi Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ..

Thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg.

Sửa quy định về thủ tục hành chính trong hoạt động nhiếp ảnh, thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh minh họa.

Theo Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, có 5 Nghị định cần được sửa đổi, bổ sung gồm: Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh; Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong 5 Nghị định trên, đối với phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, cần xây dựng một Nghị định sửa đổi, bổ sung cho cả 2 Nghị định.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh như sau:

+ Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 11: Phân cấp thẩm quyền giải quyết từ "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" về "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao" trong giải quyết thủ tục hành chính "Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)".

+ Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 12: Phân cấp thẩm quyền giải quyết từ "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh" về "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao" trong giải quyết thủ tục hành chính "Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)".

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14: Thay thế cụm từ "cơ quan quản lý nhà nước" bằng "cơ quan nhà nước" và chỉnh sửa lại quy định để phù hợp với vị trí, chức năng của cơ quan cấp phép.

+ Thay thế cụm từ "cơ quan quản lý nhà nước" bằng "cơ quan nhà nước" tại khoản 1 và khoản 5 Điều 11; khoản 5 Điều 12; khoản 1, điểm a và b khoản 3 Điều 13; điểm a khoản 3 Điều 14 để phù hợp với vị trí, chức năng của cơ quan cấp phép.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam như sau:

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 về trình tự, cách thức, thời hạn giải quyết và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch" về "Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sửa đổi quy định lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" bằng quy định lấy ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch"; bổ sung quy định cơ quan nhận hồ sơ là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; chỉnh sửa lại quy định để phù hợp với thẩm quyền khi được phân cấp.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 19 về đình chỉ hoạt động: Thay thế cụm từ "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch", "Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch" bằng "cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 5, khoản 3 Điều 8 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 126/2018/NĐ-CP" tại khoản 1 và 3 Điều 19 để phù hợp với thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 23 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh; quản lý, đình chỉ, chấm dứt hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trụ sở tại địa phương tại khoản 1; chỉnh sửa khoản 2 và 3 Điều 23 để phù hợp với thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Sửa đổi Mẫu số 03, Mẫu số 06, Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 126/2018/NĐ-CP, theo đó thay thế cụm từ "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch" bằng "Tên cơ quan có thẩm quyền cấp phép" để phù hợp với thẩm quyền cơ quan được phân cấp giải quyết thủ tục hành chính…

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ