• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh Hóa: Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa

Văn hoá 24/01/2019 16:39

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ban hành chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: giadinh.net.vn

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/01/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 16/7/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Thanh Hóa; Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các đề án liên quan đến xây dựng, củng cố và phát triển gia đình; Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình; Lồng ghép triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với các phong trào xã hội như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu; đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa, danh hiệu kiểu mẫu…

Ngoài ra, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đảm bảo đủ số lượng và nâng cao về chất lượng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình, nhất là bạo hành trong gia đình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Được biết, trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Việc ban hành Chỉ thị để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế, hướng tới một xã hội văn hóa, văn minh, các gia đình tiến bộ, hạnh phúc, không còn tình trạng bạo lực gia đình./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ