• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thanh tra Bộ VHTTDL: Nhiều giải pháp hiệu quả triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Pháp luật 18/12/2022 16:32

(Tổ Quốc) - Trong những năm qua,Thanh tra Bộ VHTTDL đã có nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kịp thời phổ biến, quán triệt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo ông Phạm Cao Thái - Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, thực hiện trách nhiệm quản lí nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Thanh tra Bộ VHTTDL đã kịp thời phổ biến, quán triệt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.

Thanh tra Bộ VHTTDL: Nhiều giải pháp hiệu quả triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật - Ảnh 1.

Thanh tra Bộ tập trung phổ biến các văn bản pháp luật thông qua nhiều hình thức.

Hằng năm, căn cứ vào Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ ban hành Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục, phổ biến pháp luật. Nội dung Kế hoạch của Thanh tra Bộ bám sát Kế hoạch của Bộ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Đối với những vấn đề mới, nóng, dư luận xã hội quan tâm, Thanh tra Bộ đã kịp thời triển khai công tác phổ biến, giáo dục, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến các vấn đề này theo hướng dẫn của Bộ và phù hợp với tình hình thực tế.

Về kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ thông qua hoạt động của thành viên Hội đồng ở cơ quan, đơn vị, theo Quyết định số 3346/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Thanh tra Bộ là ủy viên Hội đồng.

Hằng năm, Chánh Thanh tra Bộ đã chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị theo Kế hoạch đã ban hành. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các văn bản pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, của Thanh tra Chính phủ và phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ.

Các văn bản pháp luật mới ban hành kịp thời được đưa vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đó, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Thanh tra Bộ ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật liên quan cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật.

Về kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở cơ quan, đơn vị, hằng năm, căn cứ văn bản của Bộ hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, Thanh tra Bộ phổ biến, triển khai thực hiện trong toàn cơ quan thông qua một số hình thức phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể, như: tổ chức phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động các văn bản pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các văn bản về các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động,…,đặc biệt là các văn bản pháp luật mới được ban hành; đồng thời yêu cầu công chức, người lao động chủ động tra cứu các văn bản pháp luật trên mạng internet để tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ thường xuyên giới thiệu, đăng tải các văn bản pháp luật mới trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ, các văn bản liên quan đến hoạt động của Thanh tra Bộ trên trang thông tin điện tử thanhtra.bvhttdl.gov.vn và đăng trong Bản tin Thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch phát hành hằng quý.

Phổ biến, giáo dục pháp luật qua nhiều hình thức

Đối với kết quả tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, chức năng, nhiệm vụ được giao, Thanh tra Bộ tập trung phổ biến các văn bản pháp luật được giao chủ trì soạn thảo, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động thanh tra, xử phạt của Thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch, các văn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó, tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành. Từ năm 2013 đến nay, Thanh tra Bộ đã tập huấn, phổ biến hơn 100 văn bản quy phạm pháp luật.

Thanh tra Bộ đã thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua một số hình thức chủ yếu như: Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, hội nghị phổ biến văn bản pháp luật; Phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho Thanh tra các Sở quản lí về văn hóa, thể thao và du lịch; giải thích, phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ; Đăng tải các bài giới thiệu, các văn bản pháp luật mới trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ, các văn bản liên quan đến hoạt động của Thanh tra Bộ trên trang thông tin điện tử thanhtra.bvhttdl.gov.vn và đăng trong Bản tin Thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch phát hành hằng quý. Đây là hình thức được thực hiện thường xuyên (đăng tải trên website) hoặc định kì (đăng trong Bản tin).

Cùng với đó là phát sách, tài liệu pháp luật tại các hội nghị. Đây là hình thức được thực hiện khi Thanh tra Bộ tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật; Thông qua các cuộc họp của cơ quan, của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Thanh tra Bộ.

Đối với việc bố trí nguồn lực cho tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp Luật, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL đánh giá, nhìn chung, trong 10 năm qua, Thanh tra Bộ đã bố trí đủ nguồn lực (về con người, kinh phí thực hiện) để triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định pháp luật.

Về việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phổ biến, giáo dục pháp luật, Thanh tra Bộ đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan khi triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, như các cơ quan, tổ chức: Sở quản lí về văn hóa, thể thao và du lịch nơi tổ chức hội nghị; Thanh tra Chính phủ; Vụ Pháp chế; Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam…

Các cơ quan, tổ chức phối hợp đã thực hiện một cách hiệu quả, đầy đủ, có trách nhiệm đối với những nội dung mà Thanh tra Bộ đề nghị phối hợp, trong đó, chủ yếu tập trung vào việc giảng bài tại các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật do Thanh tra Bộ tổ chức.

Theo Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, thông qua việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã góp phần to lớn vào việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong phạm vi quản lí nhà nước của Bộ…

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quản lí tài chính, quản lí tài sản công, sử dụng kinh phí, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện…

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lí nhà nước của Bộ ngày càng chấp hành đầy đủ hơn các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động, góp phần tạo nên một môi trường kinh doanh lành mạnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên một nền kinh tế ngày càng bền vững, một xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ