• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2022

Văn hoá 25/03/2022 15:31

Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 951/KH-BVHTTDL về việc tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2022 - Ảnh 1.

Đồng bào các dân tộc tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tâm, Báo Dân tộc và Miền núi

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả những nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và Triển khai chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền.

Ngoài ra tái hiện, giới thiệu quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Theo đó, "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2022 sẽ diễn ra trong 04 ngày từ 16 - 19/4/2022, dự kiến có 04 nhóm hoạt động chính gồm: Diễn đàn văn hóa với chủ đề: Phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường Văn hóa; Hội nghị gặp mặt Nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc; Triển lãm "Sen trong đời sống văn hóa Việt"; Tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc như: Lễ cấp sắc của dân tộc Dao, Lễ Kin chiêng boọc mạy của dân tộc Thái, Lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai và các hoạt động diễn tấu cồng chiêng, dân ca dân vũ dân tộc Gia Rai, Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer. Ngoài ra còn có hoạt động hàng ngày của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu xây dựng nội dung đảm bảo khoa học, thiết thực, phong phú, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam do chủ thể văn hóa thực hiện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách tham gia. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo an toàn về an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ