• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổ chức tập huấn về công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Pháp luật 23/05/2022 14:14

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1159/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác truyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

Lớp tập huấn dự kiến diễn ra từ ngày 08/6/2022 đến ngày 10/6/2022 tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, với sự tham gia của khoảng 65 người, trong đó: Nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số là đối tượng không hưởng lương ngân sách có xác nhận của địa phương nơi cư trú, số lượng 50 người; công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, số lượng 15 người.

Nội dung các chuyên đề tập huấn gồm: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; việc triển khai chính sách văn hóa dân tộc và những tác động của các chính sách văn hóa dân tộc đến việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của người có uy tín trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc dân tộc; các giải pháp cụ thể cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa và gia đình (tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa dân tộc); cách thức triển khai và trách nhiệm của cán bộ văn hóa xã nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Công tác gia đình dân tộc thiểu số (tập trung vào các vấn đề: hôn nhân gia đình; tảo hôn; hôn nhân cận huyết thống và phòng, chống bạo lực gia đình); công tác xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở làng, thôn, bản gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo đột phá trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để phát triển bền vững.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín về công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ