• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII

Thời sự 01/02/2021 11:15

(Tổ Quốc) - Sau 8 ngày diễn ra, sáng nay (1/2), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc tại Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra. 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi thẳng thắn, dân chủ, nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng, gồm Báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá 12; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu Đảng viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. 

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, Tổng Kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020. 

Đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021 và xác định mục tiêu, phương hướng, tầm nhìn đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua những chủ trương quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội khẳng định Đảng ta tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới vì mục tiêu dân, giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời nhấn mạnh Đảng phải tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. 

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai thực hiện đúng, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 

"Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Phát huy trí tuệ đem hết sức mình cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội lần này xác định" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. 

"Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định. 

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau Đại hội này, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, tất cả cán bộ Đảng viên cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta về kết quả của Đại hội. 

Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội, khẩn trương xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch hành động. Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế chứ không phải đại hội xong coi như xong. 

"Đây chỉ là mở đầu, có làm được hay không, có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không. Đấy mới là thành công thực tế của Đại hội" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. 

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều này cực kỳ quan trọng, và vừa qua kiểm tra, kiểm điểm, chúng ta thừa nhận tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, sắp tới phải hết sức chú ý tới việc này. Chính vì vậy cần phải thể chế hóa, cụ thể hóa, có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Kịp thời biểu dương, khen việc tốt người tốt, phê bình, thậm chí kỷ luật những người làm sai, làm hỏng làm trái đường lối, nghị quyết của Đảng. Tinh thần ấy mới là quan trọng. 

Đại hội kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân đồng bào ta ở trong nước, cũng như nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 

"Với tinh thần mà lâu nay chúng tôi vẫn hay nói "Năm sau phải phát triển tốt hơn năm trước" và lần này đề nghị nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. 


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ