• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết

Văn hoá 10/08/2021 09:35

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Quyết định số 2250/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

Kế hoạch nhằm Tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, xác định kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong quy định của Luật và trong việc tổ chức thi hành. Đồng thời đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết với Hiến pháp 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Từ đó đề xuất, kiến  nghị các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập để hoàn thiện pháp luật về quảng cáo.

Theo Kế hoạch, sẽ tiến hành tổng kết toàn diện thực tiễn thi hành các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/8/2022. Số liệu phục vụ tổng kết thi hành Luật Quảng cáo tính từ ngày 01/01/2013 đến thời điểm báo cáo.

Các nội dung tổng kết bao gồm: Tình hình triển khai thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết (công tác chỉ đạo, điều hành), xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật của các Bộ, ngành, địa phương; Công tác phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo; Công tác thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo đối với các loại hình, phương tiện quảng cáo; Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Công tác xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo.

Bên cạnh đó, đánh giá, tổng kết sự phù hợp và những nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết với các Luật chuyên ngành có liên quan; Đánh giá những kết quả đạt được của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, thực tiễn thi hành trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về quảng cáo; Hạn chế, bất cập trong quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, công tác tổ chức thực hiện; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập. Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Quảng cáo và các pháp luật khác có liên quan. Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Quảng cáo.

Việc triển khai Kế hoạch tổng kết sẽ thực hiện từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, với các hình thức: Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết; Tổ chức khảo sát tình hình thi hành pháp luật về Quảng cáo; Tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết; Tổ chức xây dựng và thực hiện Phim Phóng sự, triển lãm ảnh quá trình triển khai, thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các Bộ, ngành, địa phương chủ động tổng kết bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.

Bộ VHTTDL sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết trên phạm vi toàn quốc, dự kiến vào tháng 8/2022.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ