• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

​Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

30/01/2018 16:12

(Cinet) - Năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã nỗ lực thi đua, triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm 2017, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển ngành.Đặc biệt,công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực và xếp hạng thứ 7/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ.

(Cinet) - Năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã nỗ lực thi đua, triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm 2017, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển ngành. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực và xếp hạng thứ 7/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Cụ thể, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn bám sát nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ. Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ VHTTDL đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác CCHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Khánh Hòa và Điện Biên theo đúng tiến độ.Theo đó, kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ VHTTTDL đạt 80,57 điểm, trong đó điểm thẩm định của Hội đồng thẩm định là 50/62 điểm, điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính là 31,57/38 điểm; xếp hạng thứ 7/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ, thuộc nhóm thứ nhất, gồm 09 Bộ đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 80%.Không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.Bộ VHTTDL đã tổ chức công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ trên Cổng thông tin điện tử; Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, đánh giá tác động, độc lập 04 thủ tục hành chính được quy định tại 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, đánh giá 03 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: lễ hội, gia đình; Và ban hành phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.Trong năm qua, Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; Xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ theo yêu cầu của Chính phủ đối với các Bộ và địa phương; Đồng thời, duy trì đảm bảo các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 các thủ tục hành chính cấp Trung ương.Hiện nay, Bộ VHTTDL thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 17 thủ tục hành chính, trong đó có 16 thủ tục đang được triển khai ở mức độ 3, 01 thủ tục đã được thực hiện ở mức độ 4. Bộ cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ và ngành tại địa phương nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo điều hành./.

 
Gia Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ