• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyên mục “ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội”.

30/09/2016 15:24

LTS - Xuất phát từ nhận thức khách quan, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin: Dù ở thời đại nào, hay hình thái kinh tế xã hội nào thì con người cũng luôn giữ vai trò quyết định, tác động trực tiếp đến tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời tới nay luôn chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
LTS - Xuất phát từ nhận thức khách quan, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác Lênin: Dù ở thời đại nào, hay hình thái kinh tế xã hội nào thì con người cũng luôn giữ vai trò quyết định, tác động trực tiếp đến tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời tới nay luôn chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ảnh minh họa

Chính vì lẽ đó, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH thông qua tại Đại hội lần thứ VII (tháng 6/1991) Đảng ta đã khẳng định: “phát huy nhân tố con người trên cơ sở bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân; kết hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội; giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần; giữa đáp ứng các nhu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài; giữa cá nhân với tập thể và cộng đồng xã hội”. Đại hội VIII của Đảng tiếp tục đề cao vấn đề phát huy nhân tố con người: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Từ sau Đại hội VIII, Đảng cũng đã ban hành nhiều nghị quyết về nhiều lĩnh vực trong đó có liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người.

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước lại tiếp tục được Đảng quan tâm nhấn mạnh với mục tiêu lớn lao “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đạo đức, lối sống; xây dựng hệ giá trị đạo đức chuẩn mực đáp ứng yêu cầu của sự phát triển bền vững đất nước; nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu sự phát triển bền vững của đất nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thiết chế văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giao lưu và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ cấp thiết của các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Bộ VHTTDL hiện đang xây dựng đề án “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” là bước triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề án này sẽ được triển khai sâu rộng trong toàn xã hội, trên từng lĩnh vực cụ thể, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về suy nghĩ, hành động, ngăn chặn , đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội để hướng tới xây dựng con người Việt Nam có đạo đức trong sáng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trang thông tin điện tử Cinet xây dựng chuyên mục Văn hóa - nền tảng tinh thần xã hội với sự tham của các học giả, nhà quản lý, chuyên gia, nghiên cứu … thể hiện những tiếng nói, hành động cụ thể với mục tiêu “ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội” và “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, quản lý và bạn đọc tham gia!

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

Trang thông tin điện tử Cinet, số 20 ngõ 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoai: 043 - 9745845/46

Email: phongthongtin@cinet.gov.vn
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ