• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Tháp: Nhiều kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về “tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”

08/03/2018 06:25

(Cinet)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

(Cinet)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, phong trào sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiếp tục phát triển, đội ngũ văn nghệ sĩ được đào tạo chuyên sâu đã sáng tạo nhiều tác phẩm tốt, đóng góp tích cực trong việc định hướng tư tưởng, thị hiếu thẩm mỹ, góp phần làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm phong phú, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương.

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)Công tác phổ biến tác phẩm được thực hiện bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, thu hút được công chúng, qua đó động viên tinh thần sáng tạo của văn nghệ sĩ.Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động văn học, nghệ thuật trong những năm qua cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế như: vẫn còn thiếu những tác giả thật sự tiêu biểu và các tác phẩm chất lượng cao; chính sách đãi ngộ với văn nghệ sĩ còn thấp; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho văn nghệ còn hạn chế,…Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các Kế hoạch thực hiện của UBND huyện liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ. Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cho lực lượng làm công tác nghệ thuật; Định hướng hoạt động nghệ thuật góp phần thực hiện tốt các Đề án, Chương trình trọng tâm của tỉnh; Phát huy tác dụng các thiết chế văn hóa thể thao do ngành quản lý để phục vụ cho hoạt động nghệ thuật, thực hiện có hiệu quả việc xã hội hóa một số hoạt động nghệ thuật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động sáng tác, truyền bá những sản phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng độc hại, lệch lạc…D.H

NỔI BẬT TRANG CHỦ