• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ninh Thuận triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL

Pháp luật 04/08/2020 14:20

(Tổ Quốc) - Sở VHTTDL Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-SVHTTDL ngày 04/8 về triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Ninh Thuận triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL - Ảnh 1.

Kế hoạch được ban hành và triển khai với mục đích triển khai có hiệu quả công tác phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL; quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW và Kết luật số 80-KL/TW ngày 20/06/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; tham gia xây dựng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư; phát huy tinh thần tự giác tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của công dân.

Cụ thể, về công tác phổ biến các luật, nghị quyết mới của Quốc hội, kế hoạch nêu rõ: Tổ chức phổ biến, giới thiệu các luật, nghị quyết mới ban hành: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng và 21 nghị quyết của Quốc hội khóa XIV thông qua tại kì họp thứ 9 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan bằng hình thức phù hợp.

Cùng với đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Về triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL: Quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 theo Quyết định sô 4696/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, hiệu quả; Tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, thiết thực hoạt động sinh hoạt Ngày pháp luật; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 đi vào chiều sâu và thiết thực; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, xây dựng chương trình, tiểu phẩm pháp luật phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, tổ chức thi hành các nội dung có liên quan đến các luật, nghị quyết mới ban hành thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị được giao quản lý, bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật Sở đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực do cơ quan, đơn vị được giao quản lý có liên quan đến các quy định mới ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình, kế hoạch năm 2020 thuộc lĩnh vực được giao bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ