• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Nam kết quả ghi nhận sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW

Văn hoá 11/09/2020 14:46

(Tổ Quốc) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong chống sự xâm của các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: qdnd.vn)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, ngay sau khi Chỉ thị ra đời, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Sở đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện. Việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 46 gắn với Thông báo kết luận số 213-TB/TW ngày 02/01/2009 của Ban Bí thư về đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; đồng thời lồng ghép triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 28/8/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Cùng với đó, Sở đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng quy ước, hương ước làng bản, xây dựng gia đình văn hóa… từ đó nâng cao ý thức của xã hội trong việc bài xích, tẩy chay, loại bỏ hủ tục, các sản phẩm văn hóa độc hại trái thuần phong mỹ tục dân tộc.

Công tác quán triệt, tuyên truyên nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao hơn trước; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ văn hóa, xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh được tăng cường. Công tác phối hợp giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Văn học – Nghệ thuật, Giáo dục đào tạo, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên và chặt chẽ, qua đó kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, phản bác các thông tin sai trái, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị 46 đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm chỉ đạo của Đảng trong việc đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội và chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Công tác triển khai Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh tới cơ sở, nội dung tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của cơ quan; tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức như pa nô, băng rôn, phướn, tổ chức các hội thi, hội diễn, các buổi học tập nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo Thư viện tỉnh trưng bày, giới thiệu sách về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phản ánh, giới thiệu những điển hình tốt, gương tiêu tiểu của tập thể cá nhân trong việc giữ gìn thuần phong mỹ tục, đạo đức, đời sống văn hóa lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng văn hóa được nâng lên, góp phần phòng chống, đẩy lùi sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 46 trên địa bàn tỉnh khá nghiêm túc, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành và nhân dân. Đặc biệt, những người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ phụ trách các cơ quan văn hóa, văn học, nghệ thuật đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội và các quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa nói chung và trong văn học, nghệ thuật nói riêng./.

Anh Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ