• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Pháp luật 29/07/2020 15:19

(Tổ Quốc) - Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

 Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: vinhphuc.gov.vn)

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp, ở nhiều địa phương, trong hoạt động công vụ của nhiều ngành, nhất là trong hoạt động chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thi hành án, thanh tra, kiểm lâm, quản lý thị trường, y tế, báo chí... Hành vi chống người thi hành công vụ diễn biến theo hướng manh động, coi thường pháp luật; số đối tượng xấu, phản động, cơ hội chính trị tìm cách lợi dụng kích động chống phá chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật.

Tình hình trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể một số nơi chưa quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chưa chủ động và thiếu giải pháp thiết thực, hiệu quả để phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và thực thi pháp luật. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, dễ bị kích động dẫn đến có hành vi chống lại lực lượng thi hành công vụ. Trình độ nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng thi hành công vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, thậm chí tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu, bức xúc cho người dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động đối với lực lượng thực thi pháp luật chưa thường xuyên, chặt chẽ, nhiều vụ việc sai phạm chưa được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Một số cơ chế chính sách, quy định của pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng còn bộc lộ những bất cập, hạn chế; chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ chưa đủ sức răn đe.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ xây dựng, phát triển đất nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Mục đích nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 39/CT-TTg. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa ứng xử của công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thi hành công vụ.

Ngoài ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo nội dung hoạt động: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 39/CT-TTg, kết hợp đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý công chức, viên chức nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ