• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Tăng cường tổ chức thực thi Luật sở hữu trí tuệ

13/06/2018 17:33

(Cinet)- Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường tổ chức thực thi Luật sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

(Cinet)- Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường tổ chức thực thi Luật sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn: doanhnhansaigon)

Công văn nêu rõ: trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sáng tạo văn học, nghệ thuật và khoa học có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, nhận thức về giá trị tài sản trí tuệ, ý thức tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của một số tổ chức, cá nhân còn hạn chế; việc đăng ký xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều bất cập; tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh chưa được xử lý triệt để; công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ chưa được đẩy mạnh; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ giữa các sở, ban, ngành thiếu chặt chẽ…

Để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sở hữu trí tuệ và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ: Quán triệt và thực hiện tổt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sở hữu trí tuệ; Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về sở hữu trí tuệ. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng ngừa, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: in ấn tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn, tổ chức các chương trình tọa đàm, hội thảo và các hình thức khác.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh trao đổi, cung cấp thông tin: Tăng cường và thường xuyên trao đổi, cập nhật các thông tin, tài liệu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. Thiết lập sự kết nối và chia sẻ thông tin với mục đích nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp thực thi: đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về thực thi quyền sở hữu trí tuệ đảm bảo cơ chế sử dụng chung, chia sẻ thông tin cho các cơ quan thực thi nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, triển khai có hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền và chức năng quản lý của đơn vị mình. Giải quyết tố cáo, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ