• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hoá 26/05/2020 07:00

(Tổ Quốc) - Triển khai tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam là những thông tin văn hóa, gia đình tiêu biểu tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Trong những năm qua, việc triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện nghiêm túc. Qua thời gian thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH", các địa phương đã gắn phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" với nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng" của Hội Nông dân; phong trào "5 không, 3 sạch" của Hội Liên hiệp Phụ nữ; "Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới" của Tỉnh đoàn; "Giúp nhau phát triển kinh tế" của hội Cựu chiến binh…đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới, bước đầu đạt những kết quả quan trọng.

Thông qua thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH", công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được chú trọng với các hoạt động văn hóa ngày càng phong phú và thiết thực nhằm huy động sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư tham gia phong trào. Hàng năm, các địa phương đã tổ chức tổng kết cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của 16 cuộc vận động; lồng ghép xây dựng nếp sống nông thôn mới, văn minh đô thị trong nội dung cuộc vận động; phối hợp kiểm tra, phân loại khu dân cư để làm cơ sở cho việc xét, công nhận khu dân cư văn hóa.

Ban điều hành làng văn hóa ở các làng (thôn, bản), tổ dân phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể động viên nhân dân bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, gắn với kinh tế, du lịch và quảng bá các di sản; tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại làm phong phú, đa dạng vốn văn hóa dân tộc; nhiều mô hình gia đình, khu dân cư, làng, thôn, bản, tổ dân phố tiêu biểu được xây dựng, thuần phong mỹ tục được gìn giữ và phát huy; mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn hoá; ứng xử văn minh; giữ gìn được kỷ cương phép nước; các tệ nạn xã hội, những hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi; phong trào văn nghệ, thể dục thể thao phát triển; quan hệ ứng xử trong từng hộ gia đình và trong cộng đồng dân cư thêm cởi mở, thân thiện hơn, tạo nề nếp trong thôn xóm; nếp sống văn minh đô thị, nông thôn, xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc và tiến bộ, tình làng, nghĩa xóm được phát huy.

Truyền thông về gia đình và công tác gia đình được lồng ghép trong Phong trào "TDĐKXDĐSVH" thực hiện mang tính đa dạng, nội dung phong phú thu hút sự tham gia của các cơ quan và toàn thể nhân dân.

Cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, lĩnh vực bảo vệ môi trường được các địa phương quan tâm và có những chuyển biến tích cực, nhiều chương trình được xã hội hóa, huy động công sức từ cộng đồng, hộ gia đình. Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái, khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý, bảo vệ cảnh quan nơi gia đình, khu dân cư sinh sống. Nhiều địa phương đã vận động tốt nhân dân thực hiện việc thu gom rác thải đúng quy định; xây dựng và duy trì hoạt động của đội tự quản về môi trường;... Thông qua triển khai thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH", từ nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh, của huyện và nguồn kinh phí xã hội hóa, các địa phương đã đầu hàng nghìn tỷ đồng xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân và hoạt động triển khai phong trào. Mặc dù số lượng thiết chế văn hóa, thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo nhưng việc quy hoạch đã cơ bản hoàn chỉnh. Đây là cơ sở cho thời gian tới, việc đầu tư xây dựng thuận lợi và đảm bảo các tiêu chuẩn.

Ngoài ra, thông qua hoạt động xã hội hóa, các địa phương đã kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sân bóng đá mi ni, xây dựng bể 17 bơi, sân ten - nit, xây dựng khu vui chơi dành cho thiếu nhi,... góp phần đáp ứng nhu cầu thể dục, thể thao và vui chơi, giải trí của nhân dân địa phương.

Cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, ngành chức năng đã tích cực phối hợp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở để quản lý, vận hành và tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao hiệu quả.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về Phong trào "TDĐKXDĐSVH", đưa Phong trào phát triển đi vào chiều sâu, có chất lượng. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn mới. Tiếp tục ký kết Chương trình, Kế hoạch liên kết, phối hợp giữa các ngành, đoàn thể lồng ghép vào phong trào "TDĐKXDĐSVH". Đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào các cấp, tăng cường vai trò tham mưu của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo các cấp. Ổn định và đảm bảo số lượng và năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác ở cơ sở. Tiến hành sơ kết các chương trình phối hợp liên ngành, khắc phục sự chồng chéo, nhiều đầu mối đảm bảo tính tập trung, thống nhất.

Bên cạnh đó, lồng ghép có hiệu quả các phong trào ở cơ sở vào Phong trào "TDĐKXDĐSVH", đặc biệt là nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Gắn việc thực hiện phong trào với công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, trong đó chú trọng đến việc huy động đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy ước ở làng, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa phù hợp với các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện quy ước văn hóa; tăng cường các giải pháp nhằm ngăn ngừa, giáo dục ý thức chấp hành quy ước, hương ước; tạo dư luận xã hội nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi người. Xây dựng các mô hình, điển hình phù hợp qua đó nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh góp phần đưa phong trào phát triển có chiều sâu, chất lượng…

Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Nhằm nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó, các nội dung phối hợp bao gồm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng; các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa và phòng, chống bạo lực gia đình,..

Đồng thời, xây dựng, duy trì hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức tự quản cộng đồng ở khu dân cư; phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng mô hình gắn kết các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở thôn, bản; xây dựng đô thị văn minh ở tổ dân phố. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn khu dân cư cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; nhất là ở những khu dân cư mới sáp nhập.

Bên cạnh đó, tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở cộng đồng dân cư (18/11) đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, thiết thực; Đánh giá, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.

Theo đó, các hoạt động truyền thông về Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình sẽ diễn ra từ ngày 01/6 đến 30/6/2020 với chủ đề "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội". Truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình". Các thông điệp truyền thông gồm: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Hạnh phúc gia đình là Yêu thương và Chia sẻ; Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền.

Ngoài ra, tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2020). Tặng thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức chương trình ca nhạc chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ