• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tồn văn hoá truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hoá du lịch cộng đồng, phát triển công nghiệp văn hoá

Văn hoá 11/04/2020 08:03

(Tổ Quốc) - Ban hành Đề án "Bảo tồn văn hoá truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hoá du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025"; Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin; Từng bước hình thành nên các lĩnh vực công nghiệp trong hoạt động văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội là những thông tin văn hoá tiêu biểu tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu và Bắc Kạn.

Hà Giang: Ban hành Đề án "Bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025"

UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025".

Mục tiêu của Đề án là đánh giá đúng thực trạng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và chất lượng các dịch vụ tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng tỉnh Hà Giang. Qua đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng, góp phần phát triển du lịch, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Hà Giang.

Bảo tồn văn hoá truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hoá du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Ảnh 1.

Khách du lịch xem Nghệ nhân dệt thổ cẩm truyền thống tại Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Hà Giang, thôn Chang, xã Xuân Giang/Nguồn: Báo Hà Giang

Đề án gồm các phần: Lý do xây dựng Đề án; Thực trạng văn hóa truyền thống và chất lượng dịch vụ tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng tỉnh Hà Giang; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Đề án; Hiệu quả của Đề án, kết luận và kiến nghị.

Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2020 đến năm 2025.

Lai Châu: Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sở VHTTDL Lai Châu đã ban hành văn bản số 520/SVHTTDL-QLVH&GĐ về việc tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin.

Theo đó, Sở VHTTDL yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố triển khai thực hiện tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong thời từ ngày 9/4-22/4, các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, tham mưu, phối hợp lựa chọn hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương, từng vùng đồng bào dân tộc, nhất là trong thời điểm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid - 19; chú trọng tuyên truyền trực quan, băng rôn, khẩu hiệu…

Bắc Kạn: Từng bước hình thành nên các lĩnh vực công nghiệp trong hoạt động văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 03 năm qua đã đạt được những kết quả nhất định, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã bám sát các nội dung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện. Từng bước hình thành nên các lĩnh vực công nghiệp trong hoạt động văn hóa, qua đó đã có những đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần xây dựng lộ trình theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại phát huy được lợi thế và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Hiện nay, hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Cả tỉnh có 01 Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh thực hiện chức năng sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca dân vũ của đồng bào các dân tộc của tỉnh; lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hằng năm tổ chức 80 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa; 30 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Trong 3 năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Sở VHTTDL tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong tỉnh thành lập các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, tổ chức sự kiện. Đồng thời, chỉ đạo triển khai 02 chương trình bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2017 - 2019, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn đã tham gia 03 cuộc triển lãm tổ chức tại tỉnh Lào Cai và Yên Bái, kết quả có 35 tác phẩm của 15 tác giả được chọn treo tại Triển lãm; tham gia 01 cuộc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc tại Yên Bái, kết quả có 06 tác phẩm của 04 tác giả được chọn treo tại liên hoan. Thông qua các cuộc liên quan, triển lãm, các sản phẩm văn hóa, truyền thống của tỉnh Bắc Kạn được giới thiệu đến với đông đảo người xem.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ